Tematräff för lärosäten

Vid tematräffen lyfts olika sätt att tolka och praktiskt arbeta med jämställd resursfördelning och dagen möjliggör kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan lärosäten, samt mellan lärosäten och forskningsfinansiärer.

Anmälan

Anmälningslänk har skickats ut till samtliga samordnare inom uppdraget.

Frågor? Kontakta:

Eva Källhammer, senior utredare stöd och samordning, Jämställdhetsmyndigheten
E-post: eva.kallhammer@jamy.se 

Projektledarträff för organisationer som beviljats bidrag för jämställdhetsprojekt

Den 25 april 2019 bjuder Jämställdhetsmyndigheten in till en projektledarträff för de organisationer som beviljats projektbidrag till jämställdhetsprojekt 2018. Jämställdhetsmyndigheten arrangerar och genomför projektledarträffar för organisationer som driver projekt med bidrag från myndigheten.  

Projektledarträffarna genomförs en gång per år och är skräddarsydda utifrån respektive projektportföljs behov. På träffarna möts projektledare för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar och lösningar.  

Inbjudan har gått ut till berörda aktörer.  

Frågor?  Kontakta: 

Felicia Nordström eller Josefina Andersson, avdelningen för stöd och samordning
E-post: bidrag@jamy.se  

Projektledarträff för organisationer som beviljats verksamhetsbidrag

Den 28 mars bjuder Jämställdhetsmyndigheten in till en projektledarträff för de som beviljats verksamhetsbidrag 2018. Jämställdhetsmyndigheten arrangerar och genomför projektledarträffar för organisationer som driver projekt med bidrag från myndigheten.  

Projektledarträffarna genomförs en gång per år och är skräddarsydda utifrån respektive projektportföljs behov. På träffarna möts projektledare för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar och lösningar.  

Inbjudan har gått ut till berörda aktörer.  

Frågor?  Kontakta: 

Felicia Nordström eller Josefina Andersson, avdelningen för stöd och samordning
E-post: bidrag@jamy.se  

Nätverksträff för Länsstyrelsernas särskilt sakkunniga i jämställdhet

Nätverket för Länsstyrelsernas särskilt sakkunniga i jämställdhet träffas regelbundet och fungerar som en plattform för erfarenhetsutbyte, samordning och kompetensutveckling. Målet för nätverkets arbete är bland annat att respektive länsstyrelses arbete inom jämställdhetsområdet ska stärkas och att skapa samsyn kring uppdragens innebörd och genomförande. För att stärka samverkan mellan Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelsen hålls en av två dagar för nätverket i Jämställdhetsmyndighetens lokaler.

Inbjudan har skickats till berörda aktörer.

Frågor? Kontakta:

Jennifer Bolin, utredare stöd och samordning, Jämställdhetsmyndigheten
E-post: jennifer.bolin@jamy.se

Sara Lhådö, särskilt sakkunnig i jämställdhet, Länsstyrelsen Skåne
E-post: sara.lhado@lansstyrelsen.se

Nätverksträff kvinnoorganisationer

Den 1 januari 2018 tog Jämställdhetsmyndigheten över uppdraget från Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) att fördela statsbidrag utifrån förordningen (2005:1089) om stöd till kvinnors organisering. Den 18 oktober bjuder Jämställdhetsmyndigheten därför in till en nätverksträff för de kvinnoorganisationer som beviljades organisations- och etableringsbidrag för verksamhetsåret 2018.

Nätverksträffen blir ett tillfälle för kvinnoorganisationer som beviljats statsbidrag att utbyta erfarenheter och lära sig mer om Jämställdhetsmyndighetens arbete.

Inbjudan har gått ut till berörda aktörer.

Frågor? Kontakta:

Donia Maaizate, administratör stöd och samordning, Jämställdhetsmyndigheten

E-post: bidrag@jamy.se

Nätverksträff lärosäten

Den 1 januari 2018 tog Jämställdhetsmyndigheten över uppdraget att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i de statliga universiteten och högskolorna, inklusive Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping. Tidigare låg uppdraget på Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.

Anmälan

Anmälningslänk har skickats ut till samtliga samordnare inom uppdraget.

Frågor? Kontakta:

Ellen Thorell, utredare stöd och samordning, Jämställdhetsmyndigheten
E-post: ellen.thorell@jamy.se 

Nationella metodstödsteamet samlas

Sedan årsskiftet har det nationella samordningsuppdraget mot prostitution och människohandel flyttats över från Länsstyrelsen Stockholm till Jämställdhetsmyndigheten. Metodstödsteamet sammankallas av Jämställdhetsmyndigheten inom ramen för det nationella samordningsuppdraget.

Samverkansmöte mot prostitution och människohandel

Preventionsnätverket prostitution och människohandel (tidigare informationsutbytesnätverket) är ett forum bestående av myndigheter och aktörer från civila samhället, engagerade i arbetet mot prostitution och
människohandel. Syftet med nätverket är att utbyta kunskap, stötta varandra i arbetet, uppmärksamma problem som behöver lyftas inom området och diskutera behovet av prevention.

Sedan årsskiftet har det nationella samordningsuppdraget mot prostitution och människohandel flyttats över från Länsstyrelsen Stockholm till Jämställdhetsmyndigheten. Nätverket sammankallas därför nu av Jämställdhetsmyndigheten inom ramen för det nationella samordningsuppdraget.