Dialogmöte: Förebyggande metoder

Jämställdhetsmyndigheten ska ha en nära samverkan med andra myndigheter, kommuner, landsting, regioner, det civila samhället och näringslivet. Vår uppgift är bland annat att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetsområdet. Vi har i uppdrag att sprida och utveckla metoder  i universellt våldsförebyggande arbete med  barn-  och  unga,  inklusive  metoder för att förebygga  våld  i ungas  nära  partnerrelationer,  samt  sammanställa, sprida  och  utveckla  effektiva  arbetsmetoder  för  våldsförebyggande  arbete med unga män och pojkar i hederskontext.

För att genomföra vårt uppdrag har  vi  nyligen  gjort  en omvärldsbevakning genom att skicka ut en enkät för att samla in och få bättre kännedom om vilket arbete som pågår i landet.  Inbjudan till dialogmötet har gått ut till aktörer som har svarat på enkäten och ett antal aktörer som vi har kännedom som arbetar med våldsprevention och hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet med dagen  är att  ha  ett erfarenhetsutbyte med utgångspunkt  i  det  våldsförebyggande  arbetet  med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck.

Dialogmöte: Sexuella trakasserier

Jämställdhetsmyndigheten ska ha en nära samverkan med andra myndigheter, kommuner, landsting, regioner, det civila samhället och näringslivet. Vår uppgift är bland annat att samordna, följa upp och ge stöd inom jämställdhetsområdet.

Jämställdhetsmyndigheten har ett särskilt uppdrag att samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier, inom ramen för detta uppdrag ska barn och ungas situation särskilt belysas.