Spridningsseminarium om ett stärkt arbete mot prostitution och människohandel

Innehåll

Under seminariet presenteras en aktuell kartläggning av omfattningen av prostitution och människohandel i Sverige, som är gjord av Göteborgs Universitet och företaget Glykol. FoU Väst presenterar sin utvärdering av arbetet med behandling för köpare av sexuella tjänster (KAST) i Göteborg. Under seminariet får du ta del av Jämställdhetsmyndighetens nya webbutbildning om sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel. Myndigheten delar även exempel kring förebyggande insatser, myndighetssamverkan och stödmaterial för att stärka arbetet inom området.

Varmt välkomna!

PROGRAM

09.00              Jämställdhetsmyndigheten hälsar välkommen
Lena Ag, Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör

09.10               Ett stärkt arbete mot prostitution och människohandel
Jämställdhetsmyndigheten presenterar sitt arbete och ger exempel på stöd till dig som yrkesverksam

09.30              Omfattningskartläggning av prostitution i Sverige
Annelie de Cabo och Anna Hall, Göteborgs Universitet

PAUS – 10.00- 10.10

10.10             Omfattningskartläggningen, fortsättning.

10.40               Försäljning av sexuella tjänster via internetannonser
Martin Lindqvist och Peder Söderlind, Glykol AB

PAUS – 11.00 – 11.10

11.10                 Behandling och stöd till män som köper sex
Utvärdering av KAST-mottagningen i Göteborg
Jenny Rangmar, FoU Väst Göteborgsregionen

11.30                Panelsamtal och möjlighet till frågor

11.50                Arbetet framåt

12.00             Seminariet avslutas

Samtal om jämställdhet på Frihamnsdagarna

Fredag 3 september 10.15-11.00

Hur har pandemin påverkat jämställdheten?

När många blir isolerade under coronapandemin ökar risken för våld. Ett samhälle i kris, ekonomisk press och ångest över situationen är bidragande orsaker. Det är viktigt att alla kommuner har beredskap och en krisplan för hur extra stöd och personal till kvinnojourer, skyddade boenden, kommuners kriscentrum och stödlinjer ska hanteras nu när trycket väntas öka även på dem. Fler män dör och intensivvårdas av covid-19 än kvinnor. Samtidigt riskerar de stora förändringar som sker i samhället leda till en ökad psykisk ohälsa, som drabbar fler kvinnor. Män ser ut att riskera jobben i högre utsträckning än kvinnor. Men mäns jobb har i tidigare samhällskriser återhämtat sig snabbare än kvinnors och hur det kommer att se ut efter denna pandemi beror på hur den hanteras. Gymnasieskolor och många högstadieskolor har bedrivit distansundervisning under pandemin. Särskilt elever med behov av särskilt stöd, där fler är pojkar, påverkas negativt av omställningen till distansundervisning. Jämställdhetsmyndigheten bjuder in till ett panelsamtal om hur pandemin har påverkat jämställdheten i samhället.

Medverkande:

Olga Persson, förbundsordförande, kvinnojoursorganisationen Unizon
Maj Bjurving, enhetschef, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld i Göteborg
Jens Sandahl, enhetschef, Jämställdhetsmyndigheten
Mikael Thörn, enhetschef, Jämställdhetsmyndigheten
Josefine Jacobsson, kommunikatör, Jämställdhetsmyndigheten (moderator)

Följ seminariet från denna länk: https://frihamnsdagarna.se/program/hur-har-pandemin-paverkat-jamstalldheten/

 

Fredag 3 september 12.30-13.15

Kvinnor har det tuffare än män i politiken

I år firar Sverige 100 år av demokrati eftersom det är 100 år sedan kvinnor för första gången fick delta i allmänna val. Men hur ser kvinnors möjligheter ut idag? Det finns tecken på att utvecklingen när det gäller kvinnors representation i politiken har stannat av de senaste 25 åren. På flera områden har utvecklingen dessutom gått bakåt. Det krävs ett särskilt fokus på vilka villkor politiker verkar i för att nå en jämn fördelning av makt och inflytande, visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten. I detta seminarium bjuder Jämställdhetsmyndigheten in till ett samtal om kvinnors villkor i politiken.

Medverkande:

Annika Strandhäll (S), riksdagsledamot och jämställdhetspolitisk talesperson
Helene Odenjung (L), tidigare kommunalråd i Göteborg
Patrik Öhberg, forskare vid SOM-institutet, Göteborgs universitet
Line Säll, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten
Lena Ag, generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten (moderator)

Följ seminariet från denna länk: https://frihamnsdagarna.se/program/kvinnor-har-det-tuffare-an-man-i-politiken/

 

Fredag 3 september 14.30-15.15

Att arbeta mot könsstympning av flickor och kvinnor – vad görs idag och vad behöver bli bättre?

Det förebyggande arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor är ett område där många aktiviteter har genomförts genom åren. Civila samhället och eldsjälar har under lång drivit frågan och myndigheter har haft flertal regeringsuppdrag med syfte att förebygga könsstympning och att säkra tillgång till adekvat vård och stöd. Men fortfarande finns det arbete kvar att göra. Hur ser arbetet ut idag? Vilka utvecklingsområden kan vi se och vilka aktörer bör involveras i arbetet? Ett samtal om att förebygga könsstympning av flickor och kvinnor och att tillgängliggöra vård och stöd.

Medverkande:
Luul Jama, ordförande, Existera
Karolina Karlsson, projektledare, Action Aid
Abeba Michael, utredare, Jämställdhetsmyndigheten
Arbresha Rexhepi, utredare, Jämställdhetsmyndigheten (moderator)

Följ seminariet från denna länk: https://frihamnsdagarna.se/program/att-arbeta-mot-konsstympning-av-flickor-och-kvinnor-vad-gors-idag-och-vad-behover-bli-battre/

Rösträttsfestival på Fogelstad

Jämställdhetsmyndigheten medverkar tillsammans med MUCF och Folkbildningsrådet i Rösträttsfestivalen på Fogelstad. Rösträttsfestivalen uppmärksammar att det är 100 år sedan kvinnor för första gången deltog i allmänna val.

Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag kommer att delta i ett samtal tillsammans med Gunilla Thorgren, ordförande Kvinnohistoriska, om unga kvinnors organisering och deltagande i demokratin.

I festivalen medverkar flera talmän, forskare och kulturutövare. Programmet går att följa på plats av en begränsad publik och streamas direkt.

Mer information på arrangemangets Facebook-sida: https://fb.me/e/1u1vo293c

Panelsamtal om jämställdhet och lokal demokrati

Sveriges demokrati firar 100 år 2021. Som en del av uppmärksammandet av demokratin 100 år har Jämställdhetsmyndigheten fått i uppdrag av regeringen att utföra en pilotstudie för att ta reda på hur män och kvinnors delaktighet och deltagande ser ut i den lokala demokratin. Hur påverkar kön och socioekonomi möjligheten till lokalt deltagande och inflytande?

Under panelsamtalet presenteras en forskningsöversikt om lokal demokrati, berättelser från de områden som varit delaktiga och vad som behöver göras för att utveckla demokratin i dessa områden.

Mer information om uppdraget finns här: https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/nyhet/kvinnor-och-man-i-bostadsomraden-far-fragor-om-demokrati

Medverkande:

Anna-Karin Berglund, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten
Irene Molinaprofessor i kulturgeografi, Uppsala universitet 
Tove Näckdal, mentor SOS Barnbyar Hammarkullen, Göteborg
Mohamed Gutale, projektledare Studiefrämjandet, Örebro 
Stefan Lydénutvecklingsledare demokrati, Göteborgs stad 
Bosse Parbring, kommunikatör, Jämställdhetsmyndigheten (moderator) 

Tid: 17 december kl 15:15-16:00
Sändning: https://youtu.be/VLZhyLk8dRo

Panelsamtal Internationella mansdagen

Internationella mansdagen infaller årligen 19 november sedan 1999. Dagen fokuserar på mäns hälsa, uppmärksammar mäns bidrag till samhället och på att lyfta fram manliga förebilder.

För att uppmärksamma dagen bjuder Jämställdhetsmyndigheten in till ett digitalt panelsamtal med fokus på mansrollen och jämställdhet. Frågor kring våld, pornografi, psykisk ohälsa, machokultur och att arbeta med förebilder kommer att diskuteras med syfte att belysa hur pojkar och män kan vara en del av arbetet för ett jämställt samhälle.

PANELDELTAGARE:
Lucas Gottzén, professor avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet.
Jesper Fundberg, maskulinitetsforskare och universitetslektor, Malmö universitet.
Alan Ali, ordförande MÄN.
Peter Söderström, Sociolog Another Development Foundation.
Samtalet leds av ungdomsledaren Adnan Naji från Fryshuset i Stockholm tillsammans med Arbresha Rexhepi, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

TID: 19 november kl 10.00-11.00.
PLATS: Youtube.

Webbinarium om människoexploatering i arbetslivet

Program

Länk till vårt webbinarium hittar du här.

8.30 Inledning, Lena Ag, GD, Jämställdhetsmyndigheten.

8.45 Nationell samordning prostitution och människohandel, Sophie Nilsson, utredare, Jämställdhetsmyndigheten.

8.55 Människoexploatering i arbetslivet – nya utmaningar, Mattias Hellberg, Arbetsmiljöverket.

9.05 Osund konkurrens, det myndighetsgemensamma regeringsuppdraget, Johan Christiansson och Mats Paulsson, utredare, Jämställdhetsmyndigheten.

9.45 Paus

10.00 ”Sund Konkurrens – För en attraktiv, sund och säker bygg- och anläggningssektor”, Claes Thunblad, nationell samordnare Sund konkurrens, Byggnadsföretagen.

10.20 ”Människohandel för tvångsarbete angår alla”, Kajsa Wahlberg, nationell rapportör för människohandel på Polismyndigheten.

10.40 Paus

11.00 Presentation av studie som fokuserar på den internationella och svenska regleringen som omfattar arbetskraftsexploatering samt den begränsade praxis som finns, Märta C Johansson, docent i folkrätt vid Örebro universitet.

11.30 ”Utrikesdepartementets arbete mot människohandel”, Per-Anders Sunesson, ambassadören mot människohandel.

11.45 Summering och frågestund, Jämställdhetsmyndigheten.

12.00 Webbinariet avslutas.

Anmäl dig till johan.christiansson@jamy.se

Länk till vårt webbinarium hittar du här.

Välkommen!

Jämställdhetsmyndigheten i Almedalen 2019

Måndag 1 juli

17.20-18.00
Barn i prostitution och människohandel – samhällets ansvar!
S:t Hansgatan 21, Barnrättstorget, seminarierummet Gotländska rummet
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57307

Tisdag 2 juli

08.00-08.40
Könsstympning av flickor – hur kan vi utveckla det förebyggande arbetet?
S:t Hansgatan 21, Barnrättstorget, seminarierummet Gotländska rummet
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57342

Onsdag 3 juli (Jämställdhetstorget)

12.15-13.00
Ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning
Korsgatan 4, Länsstyrelsens nedre trädgård
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57496

13.30-14-15
100 år av demokrati – unga kvinnor möter fortfarande motstånd i politiken
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57377

14.45-15.45
Så förebyggs (unga) mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57515

16.15-17.00
Jämställdhet är avgörande för effektivt klimatarbete
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57626

17.15-18.00
Att samla kraften i Sveriges jämställdhetsarbete
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57632

Jämställdhetsmyndigheten på MR-dagarna

Jämställdhetsmyndigheten leder och samordnar det nationella arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål. Jämställdhetsmyndigheten har även ett särskilt uppdrag att nationellt samordna arbetet mot människohandel och exploatering av barn.  I ett seminarium på MR-dagarna ges en beskrivning av Jämställdhetsmyndighetens pågående arbete mot prostitution och människohandel, utvecklingen inom området och kring det förebyggande arbetet. I seminariet ges exempel på verktyg och goda exempel i arbetet med att motverka människohandel.

Seminariet arrangeras fredag 16 november kl 10:30-12:00 i sal C7 på Stockholmsmässan.

Jämställdhetsmyndighetens avdelningschef Berit Jernberg medverkar i seminariet #Metoo och skolan – hur kan skolmiljön bli fri från trakasserier? som arrangeras av Diskrimineringsombudsmannen.

Jämställdhetsmyndigheten finns också på plats i monter C20 under alla dagarna.