Så leder det ojämställda arbetslivet till psykisk ohälsa

Välkommen till ett högaktuellt seminarium om ett av Sveriges stora samhällsproblem. Jämställdhetsmyndigheten bjuder in till ett forskningsseminarium och panelsamtal om arbete, ojämställdhet och psykisk ohälsa. Forskare presenterar ny forskning och en panel med representanter från bl a Kommissionen för jämställda livsinkomster, ansvariga myndigheter och fackförbund diskuterar vad som behöver förändras för att minska den psykiska ohälsan.
  • Tid: 19 maj kl 09:15-12.00
  • Plats: Digitalt webbinarium i Zoom

Psykosociala besvär står för en ansenlig del av den arbetsrelaterade ohälsan i Sverige.  De är en starkt bidragande och ökande orsak till sjukskrivningar. Kvinnors risk att bli sjukskrivna för stressrelaterad psykisk ohälsa är drygt 40 procent högre än mäns, vilket antas ha både arbets- och privatrelaterade orsaker. Könssegregeringen på den svenska arbetsmarknaden innebär att försämringar i en sektor som sysselsätter många kvinnor kommer att få stort utslag på kvinnors ohälsa. Kvinnor står också fortfarande för huvuddelen av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor är dessutom en grupp som utsätts för olika former av diskriminering och trakasserier i arbetslivet.

Kan kvinnors högre sjukskrivningstal i psykisk diagnos förklaras av att kvinnor har sämre villkor på arbetsmarknaden? Är det en fråga om politisk styrning och hur arbetsmarknaden är organiserad? På vilket sätt understödjer kulturer på arbetsplatser ojämställdhet och ohälsa? Hur påverkar diskriminering och trakasserier människors hälsa? Vad innebär kvinnors dubbelbelastning av betalt och obetalt arbete för andelen sjukskrivningar? Vad kan begreppet trippelbelastning bidra med i problemförståelsen?

Under seminariet presenteras och diskuteras forskning som tar upp olika aspekter av arbete, ojämställdhet samt psykisk ohälsa. Dels presenteras vad vi vet i dag, dels vilken ny kunskap, forskning och typ av analyser som det finns behov av framöver för att bättre förstå och lösa problemen.

Jämställdhetsmyndigheten har haft regeringens uppdrag att genomföra en förstudie och kartlägga forskning om samband mellan jämställdhet i arbetslivet och kvinnors psykiska ohälsa. Fokus skulle särskilt ligga på kränkande särbehandling och trakasserier i arbetslivet. I uppdraget ingick också att kartlägga nordisk forskning om sambandet mellan obetalt arbete, familjeliv och sjukfrånvaro. Myndigheten har redovisat uppdraget genom forskningsrapporter som kommer att presenteras och diskuteras vid seminariet.

Medverkande forskare:

Efter forskningspresentationerna diskuteras ämnet av en panel bestående av forskarna samt:

  • Lidija Kolouh-Söderlund, forskningssekreterare och programansvarig Psykisk hälsa, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
  • Robert Ljung, processledande analytiker, Myndigheten för arbetsmiljökunskap
  • Lise Bergh, ordförande i Kommissionen för jämställda livsinkomster
  • Fredrik Bondestam, föreståndare Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet
  • Diana Persson, utredare och fil.dr. psykologi, Afa försäkring
  • Ulrika Husmark, professionsanalytiker, fackförbundet Akavia
  • Hedvig Söderlund, professor i psykologi och författare till ”Den utbrända hjärnforskaren”
Senast uppdaterad: 10:21 - 19 maj, 2021