MR-dagarna: Myndighetssamverkan – minskad ohälsa genom upptäckt av våld

  • Tid: 10:30 - 12:00
  • Plats: Verdefoajén

Utsatthet för våld i nära relationer har en direkt koppling till ohälsa för både vuxna och barn. Den som är utsatt för våld har varken makt eller möjlighet att åtnjuta sina grundläggande mänskliga fri- och rättigheter, såsom rätten till hälsa.

Hur kan myndigheter arbeta tillsammans för att bidra till minskad ohälsa och ett liv fritt från våld?

Välkommen till ett seminarium där experter från Jämställdhetsmyndigheten, Försäkringskassan och Socialstyrelsen berättar om sina uppdrag och delar med sig av utmaningar och framgångsfaktorer i arbetet:

  • Jämställdhetsmyndigheten berättar om det strategiska uppdraget inom jämställdhetspolitiken och arbetet med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.
  • Försäkringskassan berättar hur myndigheterna arbetar för att identifiera våld i nära relationer och ge stöd till de våldsutsatta i syfte att minska kvinnors ohälsa.
  • Socialstyrelsen berättar om sitt regeringsuppdrag om samverkan mellan myndigheter för förbättrad upptäckt av våld..

Myndigheters förhållningssätt och agerande för att identifiera våld i nära relationer kan vara avgörande för att minska individens utsatthet. Genom ett aktivt arbete för att fånga upp och minska utsattheten kan myndigheterna bidra till att uppnå nationella mål om mänskliga rättigheter och individens rätt till hälsa. En nyckel till framgång är samverkan.

Moderator för seminariet är Julie Jacobsson, samordnare för Försäkringskassans arbete att motverka mäns våld mot kvinnor.

Varmt välkommen!

Senast uppdaterad: 4:37 - 08 nov, 2019