Kurs om prostitution och människohandel

Jämställdhetsmyndigheten ansvarar för den nationella samordningen av arbetet mot prostitution och människohandel för alla ändamål. Myndigheten håller nu en heldagskurs om prostitution och människohandel.
  • Tid: 30 januari 2020 kl. 9.00-16.00
  • Plats: Jämställdhetsmyndigheten, Angereds Torg 9
  • Anmäl senast: 16 december 2019

Enligt internationell och svensk lagstiftning har Sverige ett omfattande ansvar att förebygga människohandel, lagföra förövare och erbjuda stöd och skydd för människohandelsoffer. Människohandel kan ta sig många olika uttryck och det är avgörande att yrkesverksamma kan identifiera offer för människohandel för att kunna erbjuda dem det stöd och skydd de har rätt till. Kunskap om prostitution är viktigt inte minst för att prostitution och människohandel för sexuella ändamål är nära sammankopplade.

Erfarenheter från arbetet mot människohandel visar att ett framgångsrikt arbete förutsätter god kunskap om såväl den egna yrkeskategorins arbete som förståelse för och samarbete med andra yrkeskategorier. Kursen kommer att ge deltagarna kunskap om olika yrkeskategoriers specifika arbete med frågan, och den ger också en helhetsbild av det stöd och skydd som erbjuds offer för människohandel i Sverige.

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram en handbok för yrkesverksamma i ämnet: Manual vid misstanke om människohandel. Syftet med manualen är bland annat att praktiskt vägleda yrkesverksamma som möter offer för människohandel. Du som kursdeltagare kommer att fördjupa dig i manualen och få möjlighet att praktiskt tillämpa kunskaperna i en workshop uppbyggd kring ett fiktivt fall.

Utbildarna på kursen har mångårig erfarenhet av att arbeta med frågan inom rättsväsendet, socialtjänsten och olika stödverksamheter.

Målgrupp

Kursen är på grundläggande nivå och vänder sig till dig som möter offer för prostitution eller människohandel i ditt arbete, och till dig som är chef/ansvarar för verksamheter som berörs av frågan.

Innehåll

  • Hur olika former av människohandel kan ta sig uttryck i Sverige och internationellt
  • Internationell och svensk lagstiftning på området
  • Prostitution – förekomst, uttryckssätt och bemötandefrågor
  • Workshop med fiktivt fall genom stöd- och skyddsprocessen, med praktisk tillämpning av manualen

Ingen avgift

Kursen är avgiftsfri. Lunch, fika och ett exemplar av manualen ingår.

Ansökan

De praktiska momenten i kursen gynnas av att olika yrkeskategorier finns representerade bland deltagarna. Jämställdhetsmyndigheten förbehåller sig därför rätten att göra ett urval bland ansökningarna. Antagningsbesked lämnas den 18 december.

Kontaktpersoner

Vid frågor om ansökan kontakta: christel.skandevall@jamy.se.
Vid frågor avseende kursinnehållet kontakta: frida.johansson@jamy.se

Senast uppdaterad: 4:33 - 27 nov, 2019
  • Prostitution och människohandel
  • Utbildning