Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2018:89

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på utredningen "Tydligt ansvar och regler för läkemedel" (SOU 2018:89).

Sammanfattning

Jämställdhetsmyndigheten ställer sig positiv till utredningens ambitioner att genom sina förslag åstadkomma en mer jämlik läkemedelstillgång i hela landet. Samtidigt finner Jämställdhetsmyndigheten det anmärkningsvärt att konsekvenser av utredningens förslag inte analyseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Remissvaret är skrivet med utgångspunkt i Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att bidra till att de jämställdhetspolitiska målen uppnås. Jämställdhetsmyndigheten har inga synpunkter på förslagens lagtekniska utformning.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2018:89

Publicerad: 2019-05-10
Senast uppdaterad: 2:56 - 16 maj, 2019
  • Hälsa
  • Jämställdhet