För deltagare i JiM+

JiM+ bedrivs 2021-2022 i tre olika grupper av myndigheter:

Grupp 1: Kriminalvården, Polismyndigheten, Migrationsverket och Statens institutionsstyrelse (SiS)
Grupp 2: Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova
Grupp 3: Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, CSN och Pensionsmyndigheten

Förberedelseperiod januari till mars 2021

Deltagande i JiM+ inleds med en förberedelseperiod på tre månader från januari till mars 2021. Syftet är att säkerställa att grundläggande förutsättningar för att arbeta med jämställdhetsintegrering finns på plats i er organisation. Det handlar om:

 • grundläggande kompetens om jämställdhet och jämställdhetsintegrering hos alla deltagande funktioner
 • organisatoriska förutsättningar för att arbeta med jämställdhetsintegrering, såsom stöd, samordning och organisering
 • ambition och inriktning för vad arbetet med jämställdhetsintegrering ska leda till.

Under förberedelseperioden behöver ni:

 1. Undersöka om grundläggande kompetens gällande jämställdhet och jämställdhetsintegrering finns hos alla deltagande funktioner i JiM+. Om inte finns en möjlighet att ta del av Jämställdhetsmyndighetens webbutbildning. Utbildningen tas fram för att ge yrkesverksamma inom offentlig sektor en första orientering kring jämställdhetsintegrering. Lansering sker under vecka 10.
 2. Göra en självskattning av i vilken mån förutsättningar för att arbeta med jämställdhetsintegrering finns på plats i organisationen och hur väl jämställdhetsarbetet är förankrat i planerings- och uppföljningsprocessen. Ni hittar självskattningen sist i Vägledning – stöd för att planera, organisera och följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering.
  Ladda ner Vägledning – stöd för att planera, organisera och följa upp arbetet med jämställdetsintegrering (pdf).
 3. Föra ett samtal i myndighetens ledningsgrupp om vilka jämställdhetsutmaningar myndigheten står inför och vilken inriktning arbetet framöver bör ha.
  Ladda ner diskussionsunderlag för ledningsgruppen (pdf).

Material

Som stöd för att planera och organisera jämställdhetsarbetet finns Vägledning – stöd för att planera, organisera och följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering framtagen av Jämställdhetsmyndigheten. Vägledningen är ett bra stöd för arbetet med arbetet jämställdhetsintegrering och kan med fördel läsas inför deltagande i JiM+. I vägledningen finns tips på ytterligare material och läsning.
Ladda ner Vägledning – stöd för att planera, organisera och följa upp arbetet med jämställdetsintegrering (pdf).

Jämställdhetsmyndighetens roll

Jämställdhetsmyndigheten ansvarar för att samordna arbetet, den övergripande planeringen för hela JiM+ och för att planera och arrangera alla träffar, ibland tillsammans med andra myndigheter. Vill ni komma i kontakt med oss mejla till: jimplus@jamy.se

Träff 1 – Myndighetens ojämställdhetsproblem och inriktning för arbetet

 • Vilka ojämställdhetsproblem har ni i er verksamhet?
 • Vilka är de viktigaste prioriteringarna för det fortsatta arbetet?

13 april 2021, kl. 9-15 (digitalt)
Grupp 1 (Kriminalvården Migrationsverket, Polismyndigheten och Statens institutionsstyrelse)

15 april 2021, kl. 9-15 (digitalt)
Grupp 2 (Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova)

20 april 2021, kl. 9-15 (digitalt)
Grupp 3 (Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, CSN och Pensionsmyndigheten)

Deltagare:

Alla utsedda funktioner i JiM+ för de olika myndigheterna
Generaldirektörer (deltar kl. 9-12)
Myndighetshandläggare (deltar kl. 9-12)
Utredare på Jämställdhetsmyndigheten (processleder)

Innehåll och syfte:

På den första träffen kommer ni att fokusera på  övergripande ojämställdhetsproblem och ert uppdrag att ta fram en inriktning för jämställdhetsarbetet 2022-2025.

Förutom de utpekade funktionerna i respektive myndighet och generaldirektörerna för Jämställdhetsmyndigheten och de medverkande myndigheterna bjuds även handläggare på myndigheternas respektive departement in till denna träff.

Syftet med träffen är att sätta ramar och lägga grund för samarbetet inom JiM+, dela bilder av era ojämställdhetsproblem och vilken inriktning arbetet kommer att ha för 2022-2025. Vi kommer också att prata om roller och ansvar i arbetet med jämställdhetsintegrering.

På träffen kommer varje myndighet att genomföra en kortare presentation av de jämställdhetsutmaningar ni står inför, hur ni arbetar för att identifiera dem och tankar kring inriktning för det fortsatta arbetet.

Inför träffen behöver ni:

 • Göra en självskattning av myndighetens nuläge i jämställdhetsarbetet. Ni hittar självskattningen sist i dokumentet Vägledning – stöd för att planera, organisera och följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering. Den går också att ladda ner den separat.
  Ladda ner självskattningen (pdf)
 • Genomföra ett samtal i myndighetens ledningsgrupp gällande huvudsakliga ojämställdhetsproblem, inriktning för arbetet samt organisation och ansvar. Ladda ner diskussionsunderlag för ledningsgruppen (pdf).
 • Förbereda en presentation utifrån denna powerpointmall:
  • hur ni arbetat med att identifiera problem?
  • vilka ojämställdhetsproblem som varit bärande genom arbetet?
  • tankar om inriktning för fortsatt arbete utifrån prioriteringar och ambitionsnivå?

Träff 2 – Fördjupad problem- och målformulering

 • Vilka är de konkreta målen för att öka jämställdheten?
 • Hur kommer dessa mål att följas upp?

12 maj 2021, kl. 9-12 (digitalt)
Grupp 1 (Kriminalvården Migrationsverket, Polismyndigheten och Statens institutionsstyrelse)

18  maj 2021, kl. 9-12 (digitalt)
Grupp 2 (Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova)

20 maj 2021, kl. 9-12 (digitalt)
Grupp 3 (Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, CSN och Pensionsmyndigheten)

Deltagare:

Alla utsedda funktioner i JiM+ för respektive myndighet
Utredare på Jämställdhetsmyndigheten (processleder)

Innehåll och syfte:

På den andra träffen i JiM+ fortsätter vi att titta på varandras ojämställdhetsproblem, inriktningar och mål för arbetet fast nu på en mer fördjupad och konkret nivå. Vi kommer också att titta på mål i relation till resultatkedjan och målens koppling till uppföljning och redovisning och i relation till återrapporteringen i september.

Syftet med träffen är att fördjupa arbetet kring era ojämställdhetsproblem och dela erfarenheter kring att formulera och prioritera inriktning och mål för arbetet. Vi kommer också att titta på om det finns myndighetsgemensamma mål att samverka kring.

På träffen kommer varje myndighet att göra en kort presentation av hur ni brutit ner och konkretiserat ojämställdhetsproblem och övergripande mål i er verksamhetsplanering eller i handlingsplaner, samt vilka resultat och effekter som har uppnåtts hittills.

Inför träffen behöver ni:

 • Samla ihop de problemformuleringar och mål ni haft för arbetet tidigare samt hur ni följt upp dessa. Gör en bedömning av om målen speglar det ni vill uppnå och om ni har nått önskat resultat.
 • Förbereda en kort presentation av ovanstående utifrån en förberedd mall (tillhandahålls i samband med träff 1). Beskriv vilka problemformuleringar och mål ni haft för arbetet (alternativt ett urval), vilka resultat och effekter som har uppnåtts och era reflektioner kring om målen speglar det ni vill uppnå.
 • Läsa in er på Vägledningens del om planering och uppföljning samt Statskontorets resultatkedja, som också beskrivs i Vägledningen.

Efter träffen behöver ni:

Träff 3 – Jämställdhetsperspektiv på fördelningen av resurser

 • Vad innebär jämställdhetsbudgetering?
 • Hur fördelas resurser inom er myndighet?

21 september 2021 kl. 9-15 (tiden kan ändras beroende på covidläget till hösten)
Grupp 1 (Kriminalvården Migrationsverket, Polismyndigheten och Statens institutionsstyrelse)

23 september 2021 kl. 9-15 (tiden kan ändras beroende på covidläget till hösten)
Grupp 2 (Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova)

28 september 2021 kl. 9-15 (tiden kan ändras beroende på covidläget till hösten)
Grupp 3 (Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, CSN och Pensionsmyndigheten)

Mer information om tid och plats kommer.

Deltagare:

Alla deltagande funktioner i JiM+ för de olika myndigheterna
Föreläsare från ESV
Utredare på Jämställdhetsmyndigheten (processleder)

Innehåll och syfte:

På den tredje träffen kommer vi att fördjupa oss kring hur vi kan utveckla arbetet med ett jämställdhetsperspektiv på fördelningen av resurser i verksamheten. Eftersom jämställdhetsbudgetering är ett relativt nytt område för de flesta myndigheter blir denna träff av mer kunskapshöjande och utforskande karaktär.  Men den kommer också handla om hur jämställdhetsbudgetering kan förstås i förhållande till jämställdhetsintegrering samt hur ni kan påbörja ett konkret arbete med jämställdhetsbudgetering. Exempelvis hur jämställdhetsbudgetering kan kopplas till de olika stegen i planerings- och uppföljningsprocessen samt integreras i problem- och målformulering av arbetet.

Syftet med denna träff är att höja kunskapen kring vad jämställdhetsbudgetering är och hur ni kan påbörja ett arbete med ett jämställdhetsperspektiv på fördelningen av resurser i verksamheten.

På träffen kommer varje myndighet att genomföra en kortare presentation av hur myndigheten har eller skulle kunna arbeta med jämställdhetsbudgetering.

Inför träffen behöver ni:

 • Läs Vägledningens avsnitt om “Jämställdhetsbudgetering”
 • Undersök vilka erfarenheter som er myndighet gjorts hittills och vilka utmaningar och behov som kvarstår för att kunna ha ett jämställdhetsperspektiv på resursfördelningen. Skatta också myndighetens kunskapsnivå.
 • Förbered en presentation av hur er myndighet har arbetat med ett jämställdhetsperspektiv i fördelningen av resurser i verksamheten och kopplat till budgetprocessen. Presentationen ska även innehålla en redogörelse för hur den statistik som myndigheten tar fram möjliggör uppföljning av resursfördelning. 

Material:

Eventuellt tillkommer ytterligare material inför denna träff.

Träff 4 – Uppföljning och redovisning av resultat

 • Hur inkluderas jämställdhet i det ordinarie uppföljningsarbetet?
 • Hur redovisar ni resultat för jämställdhetsarbetet?

9 november 2021 kl. 9-15 (tiden kan ändras beroende på covidläget till hösten)
Grupp 1 (Kriminalvården Migrationsverket, Polismyndigheten och Statens institutionsstyrelse)

11 november 2021 kl. 9-15 (tiden kan ändras beroende på covidläget till hösten)
Grupp 2 (Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova)

17 november 2021 kl. 9-15 (tiden kan ändras beroende på covidläget till hösten)
Grupp 3 (Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, CSN och Pensionsmyndigheten)

Mer information om tid och plats kommer.

Deltagare:

Deltagande funktioner i JiM+ för de olika myndigheterna
Generaldirektörer
Myndighetshandläggare
Ekonomistyrningsverket
Utredare på Jämställdhetsmyndigheten (processleder)

Innehåll och syfte:

Temat för träffen är uppföljning och att följa upp resultat med jämställdhetsperspektiv. Stärkt uppföljning är centralt för att utveckla jämställdhetsintegrering i staten och nå ett ökat genomslag för jämställdhetspolitiken. Både myndighetens interna uppföljning och myndighetsdialogen har pekats ut som utvecklingsområden i tidigare utvärderingar av JiM-programmet.

Alla myndigheter har nu redovisat inriktningen för hur myndigheten genom sin kärnverksamhet ska bidra till jämställdhet de kommande åren. En avgörande nyckel för att inriktningarna får genomslag är att ett jämställdhetsperspektiv finns med i uppföljningen av myndighetens resultat, redovisning och återkoppling. På träffen delar vi erfarenheter av hur detta kan göras och diskuterar hur arbetet kan utvecklas. Tyngdpunkten kommer att ligga på hur den ordinarie uppföljningen kan synliggöra verksamhetens resultat för (olika grupper av) kvinnor och män.

Syftet är att stärka uppföljningen i hela kedjan så att uppföljningarna bättre synliggör och analyserar utvecklingen i förhållande till identifierade ojämställdhetsproblem och mål.

På träffen kommer varje myndighets generaldirektör att genomföra en kortare presentation av hur myndigheten följer upp resultat för (olika grupper av) kvinnor och män i den ordinarie uppföljningen, hur ni avser att följa upp inriktningen för arbetet med jämställdhetsintegrering som myndigheten redovisade 1 september 2021 samt utmaningar och behov kopplat till uppföljning och resultatredovisning framöver.

Inför träffen behöver ni:

Förbereda en kort presentation enligt ovan, utifrån en gemensam mall som förbereds av Jämställdhetsmyndigheten.

Träff 5 – Fördjupning

8 februari 2022
Grupp 1 (Kriminalvården Migrationsverket, Polismyndigheten och Statens institutionsstyrelse)

10 februari 2022
Grupp 2 (Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova)

16 februari 2022
Grupp 3 (Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, CSN och Pensionsmyndigheten)

Mer information om tid och plats kommer.

Deltagare:

Deltagande funktioner i JiM+ för de olika myndigheterna
Utredare från Jämställdhetsmyndigheten (processleder)

Innehåll och syfte:

Denna träff ger möjlighet till fördjupning på ett tema som är särskilt angeläget för respektive grupp av myndigheter. Temat kommer att bestämmas tillsammans med deltagarna. Vi avvaktar därför med planering av denna träff.

Senast uppdaterad: 8:56 - 28 sep, 2021
 • Jämställdhetsintegrering