Särskilt stöd till högskolor och universitet

Sedan 2016 har alla statliga lärosäten samt Chalmers tekniska högskola och Jönköping University haft uppdraget att arbeta med jämställdhetsintegrering. Utvecklingsprogrammet JiHU (Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet) syftar till att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering så att deras verksamhet ännu bättre bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen

Inom ramen för uppdraget ingår att ta fram en plan för lärosätenas arbete med att utveckla jämställdhetsintegrering i syfte att bidra till de jämställdhetspolitiska målen. Planen innefattar utvecklingsbehov, mål och aktiviteter och beskriver hur lärosätet ska integrera jämställdhet som en del av den ordinarie verksamheten, exempelvis i lednings- och styrprocesser.

Åtgärder och resultat redovisas i årsredovisningen. Sedan 2018 innehåller uppdraget även en skrivning om att högskolor och universitet i sina årsredovisningar ska redovisa hur de beaktar jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel.

Högskolan är statens största arbets- och studieplats och har ett stort ansvar att erbjuda samma möjligheter och villkor oavsett kön. Högskolesektorn präglas av det omgivande samhället och därmed också den ojämställdhet som råder mellan kvinnor och män i frågor om inflytande, ekonomi, utbildning, obetalt hem- och omsorgsarbete, hälsa och våldsutsatthet. Det innebär också att ojämställdhet mellan kvinnor och män, precis som i övriga samhället, tenderar att upprätthållas och reproduceras inom och av akademin. 

Jämställdhetsmyndighetens stöd till lärosäten

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att stödja alla statliga lärosäten samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping, totalt 33 stycken, med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet. Universiteten och högskolorna har i sitt arbete med jämställdhetsintegrering möjlighet att inhämta stöd från Jämställdhetsmyndigheten.

Jämställdhetsmyndigheten stöttar lärosäten  i deras arbete med jämställdhetsintegrering genom att erbjuda stöd i planeringen av arbetet, genomföra kompetenshöjande insatser och främja erfarenhetsutbyten mellan lärosäten. Stöder innebär också att följa upp resultat och effekter av lärosätenas uppdrag avseende jämställdhetsintegrering, erbjuda stöd med att identifiera och sprida lärande exempel samt göra resultat av jämställdhetsintegreringsarbetet synliga och tillgängliga. 

Stödet ska vara verksamhetsanpassat och utformas i dialog med de ovan nämnda lärosätena samt med andra för sektorn relevanta aktörer. Stödet ska samordnas med och tillvarata erfarenheter från arbetet med jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM).

Jämställdhetsmyndigheten har även andra regeringsuppdrag som angränsar till JiHU-uppdraget, till exempel att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd till universitet och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnor 

 

Relaterade publikationer

Den här rapporten är en delredovisning av Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att följa upp och stödja statliga högskolor och universitet, samt Chalmers tekniska högskola och Jönköping University, i deras arbete med jämställdhetsintegrering.

Rapport  |  Jämställdhetsintegrering  |  Jämställdhetsmyndigheten Ladda ner

Den här rapporten redovisar arbetet med jämställdhetsintegrering i universitet och högskolor.

Rapport  |  Jämställdhetsintegrering  |  Jämställdhetsmyndigheten Ladda ner

Vägledningen ger en översiktlig introduktion till hur arbete med jämställdhetsintegrering kan planeras, organiseras och följas upp.

Handledning  |  Jämställdhetsintegrering  |  Jämställdhetsmyndigheten Ladda ner
Senast uppdaterad: 5:11 - 27 maj, 2021
  • Jämställdhetsintegrering