Lärosäten

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att vara ett stöd i lärosätenas arbete inom ramen för Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet (JiHU).
Relaterade publikationer

Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 13, bet. 2017/18:AU1, rskr. 2017/18:108).

Regleringsbrev  |  Jämställdhet  |  Politik  |  Regeringen  |  Socialdepartementet Ladda ner
Senast uppdaterad: 4:30 - 26 feb, 2019