Stödmaterial för lärosätenas uppföljning av jämställdhetsintegrering

Materialet riktar sig framför allt till ledningsfunktioner, funktioner som arbetar med planering och uppföljning samt samordnare för jämställdhetsintegrering. Uppföljning  handlar bland annat om att ge underlag för beslut och återrapportering till riksdag och regering samt ledningar på olika nivåer på lärosätet. Internt på lärosätet är uppföljningsarbetet en del av ett kontinuerligt lärande och utveckling.

Syftet är att stödmaterialet ska hjälpa er som arbetar på landets lärosäten i att synliggöra resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering och vilka effekter på samhällsnivå som arbetet kan antas leda till på längre sikt. Det handlar om att kunna visa på vilket genomslag olika insatser, aktiviteter och åtgärder får och hur arbetet bidrar till att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Bra behöver bli bättre. Om Sverige och Istanbulkonventionen

Sveriges arbete på konventionens om­råde utgår från det sjätte jämställdhets­politiska delmålet: mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Ett centralt ramverk i arbetet är den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strat­egin, som utarbetades med Istanbul­konventionen som central referenspunkt började gälla 2017 och har fyra målsätt­ningar:

• Ett utökat och verkningsfullt förebyg­gande arbete mot våld.
• Förbättrad upptäckt av våld och starka­re stöd och skydd för våldsutsatta kvin­nor och barn.
• Effektivare brottsbekämpning.
• Förbättrad kunskap och metodutveckling.

Utforma myndighetens inriktning för jämställdhetsarbetet

Syftet med att ta fram en inriktning för arbetet med jämställdhetsintegrering är att tydliggöra vilka ojämställdhetsproblem som er myndighet ska bidra till att lösa. I inriktningen definieras övergripande mål och prioriteringar, vilka ni sedan omsätter i konkreta mål, delmål och aktiviteter verksamhetsplaneringen. En tydlig inriktning för arbetet är en förutsättning för att kunna nå resultat och effekter i jämställdhetsarbetet.

Vägledning – stöd för att planera, organisera och följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering

Vägledningen är ett stöd för dig som ansvarar för jämställdhetsarbete inom din verksamhet, det vill säga du som är chef på statliga myndigheter inklusive länsstyrelser och lärosäten. Den vänder sig också till dig som arbetar med att planera och organisera arbete med jämställdhetsintegrering eller ansvarar för planering och uppföljning. Vägledningen tar sin utgångspunkt i erfarenhet och kunskap om vad som krävs för ett framgångsrikt arbete med jämställdhetsintegrering.

För en myndighet eller lärosäte som är i färd med att starta upp ett arbete kan vägledningen vara ett stöd i att skapa en struktur för arbetet. En myndighet eller lärosäte som kommit längre i arbetet kan ta stöd i vägledningen i att utveckla arbetet och att integrera jämställdhet i ordinarie planering och i uppföljning.

I vägledningens första del ges en introduktion till jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Den andra delen beskriver de förutsättningar som behöver finnas för att arbetet ska ge resultat och effekter. Den tredje delen handlar om jämställdhetsintegrering i ordinarie planerings- och uppföljningsprocess. Till varje rubrik finns länkar till fördjupande material, lärande exempel och eller reflektionsfrågor som kan vara ett stöd i arbetet. Sist i dokumentet finns en självskattning, vars frågor bygger på reflektionsfrågorna men är formulerade för att möjliggöra värdering.

Stödmaterial: Svartsjuka är inte romantiskt

Sammanfattning

Det är minst lika vanligt att killar utsätter tjejer för våld i partnerrelationer, som att män utsätter kvinnor. Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt handlar om att förebygga våld och att hjälpa såväl unga våldsutsatta som förövare att bryta den onda cirkeln.

Syftet med stödmaterialet är att öppna upp för samtal med unga om våld och relationer, samt att tillhandahålla verktyg i det våldsförebyggande arbetet.

Såväl kampanjen som stödmaterialet är framtaget av Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se.

Tryckt material kan beställas kostnadsfritt från närmaste länsstyrelse.

Handboken Inget att vänta på

Sammanfattning

Våldsförebyggande arbete är inte en valmöjlighet, det är en nödvändighet. För att förebygga våld krävs samarbete över professionsgränserna. Det behövs också modiga och uthålliga ledare och medarbetare som vågar pröva nya vägar.

Denna handbok är i första hand skriven för strateger inom länsstyrelse, kommun eller civilsamhället. Även du som jobbar våldsförebyggande direkt med barn och unga kan ha nytta av handboken, i likhet med andra tjänstepersoner, chefer och förtroendevalda som har en central roll i att möjliggöra det våldsförebyggande arbetet.

Webbinarium om handboken Inget att vänta på

16 juni 2020 arrangerade Jämställdhetsmyndigheten ett webbinarium om Inget att vänta på. Seminariet var planerat att genomföras under Almedalsveckan, men eftersom Almedalsveckan ställdes in genomfördes det digitalt och spelades in. Katarina Eman Risberg, utredare vid Jämställdhetsmyndigheten, Hanna Nordberg, sakkunnig våldsprevention vid Unizon, Dennis Nyström, utbildare och verksamhetsutvecklare vid MÄN, samt Anna Ivarsson, jämställdhetshandläggare vid Länsstyrelsen Västerbotten, medverkade i webbinariet. Det modererades av Bosse Parbring och Marie Andersson, kommunikatörer vid Jämställdhetsmyndigheten.

Hör Evelina Skog, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, berätta mer om hur just du kan använda handboken i ditt våldsförebyggande arbete.

Här finns föreläsningsfilmer och powerpointmaterial från lanseringskonferenserna

Vid lanseringen av den reviderade handboken Inget att vänta på, bjöd Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelser, Riksorganisationerna Män och Unizon in till konferenser i Stockholm, Jönköping, Luleå, Sundsvall, Göteborg och Malmö. Lanseringskonferensen i Göteborg, den 19 februari filmades. Här finner ni alla föreläsningarna, uppdelade per aktör. Filmerna finns även i versioner som är teckentolkade.

Här finner ni powerpoint-material till varje föreläsning i pdf-format

Länsstyrelsen i Västra Götaland

Annika Lidström – Enhetschef vid enheten för folkhälsa och rättighetsfrågor berättar om Länsstyrelsens uppdrag gällande våldsförebyggande arbete kopplat till mäns våld mot kvinnor.

Se den filmade föreläsningen av Länsstyrelsen i Västra Götaland här

Jämställdhetsmyndigheten

Lena Ag, Generaldirektör, berättar om myndighetens uppdrag och vikten av ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kopplat till mäns våld mot kvinnor

Katarina Eman Risberg, utredare, berättar om handbokens fem steg till förändring i ett våldsförebyggande arbete

Se den filmade föreläsningen av Jämställdhetsmyndigheten här

Män

Dennis Nyström, verksamhetsutvecklare, förmedlar organisationens kunskap och erfarenhet kring att arbeta utifrån den tidigare handboken och våldsförebyggande arbete.

Se den filmade föreläsningen av Riksorganisationen Män här

Unizon

Hanna Nordberg, verksamhetsutvecklare, förmedlar organisationens kunskap och erfarenhet om våldsförebyggande arbete.

Se den filmade föreläsningen av Riksorganisationen Unizon här

Borås stad och Hyresgästföreningen

Karin Ljung Aust, projektledare i Borås Stad och Cajsa Linderoth, strateg på Hyresgästföreningen berättar om sina erfarenheter och den kunskap de har erfarit genom sitt femåriga projekt En kommun fri från våld.

Se den filmade föreläsningen av Borås Stad och Hyresgästföreningen här

Manual vid misstanke om människohandel

Sammanfattning

Manualen ger stöd och praktisk väg ledning till yrkesverksamma som kan komma i kontakt med personer som utsatts för människohandel. Den ger en helhetsbild av det stöd och skydd som erbjuds offer för människohandel i Sverige. Manualen tydliggör vilket ansvar olika myndigheter har, vilket metodstöd de har tillgång till via Jämställdhetsmyndigheten samt hur de kan agera och samverka vid människohandelsärenden.

Manualen finns även tillgänglig på engelska.