Om analys & uppföljning

Tidigare utredningar har visat att det finns ett stort behov av en samlad bild och analys av utvecklingen inom jämställdhetsområdet i förhållande till de insatser som genomförs. Ett ökat genomslag för jämställdhetspolitiken kräver relevanta kunskapsunderlag och uppföljning av gjorda insatser. En av Jämställdhetsmyndighetens viktigaste uppgifter blir att bygga upp en systematisk form för analys av utvecklingen av alla sex jämställdhetspolitiska delmål.

Genomlysa och identifiera jämställdhetsläget

Myndighetens uppgift är att ta fram kunskapsunderlag som genomlyser och identifierar jämställdhetsläget i olika samhällssektorer. I arbetet använder myndigheten tillgänglig statistik, uppföljningar som görs av andra myndigheter, studier och aktuell forskning med relevans för området.

Därutöver har myndigheten i uppgift att kartlägga och analysera pågående och gjorda insatser. Tillsammans med andra delar av myndigheten och ihop med samverkansparter utvecklas metoder och verktyg som kan stärka arbetet för jämställdhet i olika delar av samhället.

Med anledning av den nationella strategin för att motverka mäns våld mot kvinnor kommer Jämställdhetsmyndigheten att lägga särskilt fokus vid att samordna och etablera samverkansformer för kunskapsutveckling. Det innebär att utveckla och sammanföra befintlig forskning och goda exempel inom området mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt om våld i samkönade relationer. Särskilt fokus kommer att ligga på att utveckla kunskap om det förebyggande arbetet.

Senast uppdaterad : 9:46 - 15 Dec, 2017