Fokus på inkomstgap – inte bara löneskillnader

Sammanfattning

Jämställdhetsmyndigheten ska löpande följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen. Som en del i detta arbete presenterar myndigheten analyser i korthet. Detta är en rapportserie som presenterar analyser i ett kortare format. I slutet av rapporterna finns länkar och källor för den som vill läsa mer.

Analysen Fokus på inkomstgap – inte bara löneskillnader visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män minskar, men skillnaden sett till hela den disponibla inkomsten ligger kvar på ungefär samma nivå. Kvinnor har i genomsnitt 20 procent lägre inkomst än män.

Kvinnor närmar sig mäns lönenivåer men står samtidigt utanför arbetsmarknaden eller arbetar deltid i högre grad. Samtidigt har skillnaderna ökat när det gäller kapitalinkomster, till exempel räntor eller aktieutdelningar. Därför har kvinnor fortfarande i genomsnitt mindre pengar i plånboken än vad män har

Lågutbildade kvinnors medellivslängd ökar inte i samma takt som andra gruppers (2020:1)

Sammanfattning

Jämställdhetsmyndigheten ska löpande följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen. Som en del i detta arbete presenterar myndigheten analyser i korthet. Detta är en rapportserie som presenterar analyser i ett kortare format. I slutet av rapporterna finns länkar och källor för den som vill läsa mer.

I analysen Lågutbildade kvinnors medellivslängd ökar inte i samma takt som andra gruppers framgår att medellivslängden i Sverige har ökat för såväl kvinnor som män under många år. Lågutbildades medellivslängd ökar däremot i en betydligt lägre takt än för de med högre utbildningsnivå. Extra tydligt är detta för lågutbildade kvinnor över 30 år, som sedan 1992 har haft en närmast obefintlig utveckling av den återstående medellivslängden. En höjd pensionsålder riskerar därför att påverka lågutbildade kvinnor negativt. Olika förutsättningar för ett längre arbetsliv kan innebära negativa konsekvenser för äldre kvinnors hälsa och ökad ekonomisk utsatthet.

Kvinnor har det tuffare än män inom politiken (2019:2)

Sammanfattning

Jämställdhetsmyndigheten ska löpande följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen. Som en del i detta arbete presenterar myndigheten analyser i korthet. Detta är en rapportserie som presenterar analyser i ett kortare format. I slutet av rapporterna finns länkar och källor för den som vill läsa mer.

I analysen Kvinnor har det tuffare än män i politiken framgår att politiken är en av de mest jämställda sektorerna i Sverige, att den sett till andelen kvinnor och män i stort kan räknas som formellt jämställd, men att det inte råder reell jämställdhet i politiskt arbete. Kvinnor möter bland annat högre krav, utsätts för sexualiserade kommentarer, trakasserier, hot och våld och hoppar av sina politiska uppdrag i större utsträckning än män.

Analysen har tagits fram som underlag för Jämställdhetsmyndighetens seminarium ”100 år av demokrati” som hålls i Almedalen i juli 2019 för att uppmärksamma kvinnors villkor i politiken ett sekel efter att kvinnors rösträtt och valbarhet beslutades i riksdagen.

Kvinnor med funktionsnedsättning missgynnas ekonomiskt (2019:1)

Sammanfattning

Jämställdhetsmyndigheten ska löpande följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen. Som en del i detta arbete presenterar myndigheten analyser i korthet. Detta är en rapportserie som presenterar analyser i ett kortare format. I slutet av rapporterna finns länkar och källor för den som vill läsa mer.

I den första analysen i rapportserien, Kvinnor med funktionsnedsättning missgynnas ekonomiskt, framgår bland annat att var femte kvinna med funktionsnedsättning har så låga inkomster att de riskerar fattigdom. Gruppens sämre förutsättningar vad gäller både delaktighet på arbetsmarknaden och villkoren i arbetslivet innebär lägre inkomster och sämre möjligheter till ekonomisk självständighet.

Analysen i korthet bygger på rapporten Ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning – kartläggning av utmaningar för att nå det andra jämställdhetspolitiska delmålet, som Jämställdhetsmyndigheten tidigare i år tog fram i samverkan med Myndigheten för delaktighet.