Teoretiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor 5 hp

Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet erbjuder på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten en kostnadsfri kurs på avancerad nivå med övergripande syfte att stärka lärosätenas förutsättningar och kompetens att utbilda inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Fokus ligger på teoretiska perspektivs betydelse för arbetet inom den egna professionen.

Kursen vänder sig till dig som är programansvarig eller utbildar universitets- eller högskolestudenter vid de åtta professionsutbildningar som omfattas av examensmålet, att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

För att vara behörig till kursen krävs examen på grundnivå inom Fysioterapeutprogrammet, Juristprogrammet, Läkarprogrammet, Psykologprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet, Socionomprogrammet, Tandläkarprogrammet, Tandhygienistprogrammet eller kandidatexamen inom näraliggande område.

Kursinnehåll

I fokus för kursen är teoretiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor inklusive våld i nära relationer, och dessas betydelse för främst professionspraxis men också för forskning. Kunskapsområdet omfattar många olika teoretiska förståelser av våldet, den som utsätter och den som blir utsatt. Olika förklaringsmodeller får betydelse för hur vi förstår vad som utgör bästa åtgärd, som i sin tur får konsekvenser för våldsutsattas möjligheter att få skydd och stöd. Teoretiska perspektiv präglar också forskningsfrågor och forskningsresultat.

I kursen utvecklar du din förståelse för våldets former och konsekvenser tillsammans med färdigheter och förmågor att identifiera och problematisera teoretiska perspektiv. Stor vikt läggs vid ett kritiskt förhållningssätt. Du får också lära dig att utveckla lärandemål och forma undervisning inom kursens områden. Då alla kursdeltagarna är universitetslärare/programansvariga så utgör deltagarnas kunskaper och erfarenheter en stor del av kursen.

Undervisning, examination och betyg

Undervisningen bedrivs i huvudsak digitalt och består av workshoppar, seminarier, grupparbeten, handledningar och föreläsningar. Examinationen sker genom en skriftlig gruppuppgift, ett självständigt skriftligt arbete och ett examinerande seminarium. På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).

Kursplan (PDF)

Kursdatum och anmälan

Torsdag 10 feb kl 13-17 och fredag 11 feb kl 9-15, kursintroduktion i sal, Göteborgs universitet

Torsdag 17 feb kl 13-16 och fredag 18 feb  kl 9-15 i Zoom

Deadline examinationsuppgift 1 den 25 februari kl 8.00

Torsdag 3 mars kl 13-16 och fredag 4 mars kl 9-15 i Zoom

Torsdag 10 mars kl 13-16 och fredag 11 mars kl 9-15 i Zoom

Deadline (del av) examinationsuppgift 2 den 21 mars kl 8.00

Torsdag 24 mars kl 9-16 och fredag 25 mars kl 9-16, slutseminarium (gruppvis en halvdag) i Zoom

Deadline (slutlig) examinationsuppgift 2 den 1 april kl 8.00

Kursansvariga lärare:

Ninni Carlsson och Viveka Enander, universitetslektorer i socialt arbete

Sista anmälningsdag:

24 januari 2022

Anmälningslänk

 

Senast uppdaterad: 5:17 - 19 nov, 2021