Kurs om maskulinitet och makt 3 hp

Den kostnadsfria utbildningen ges av Malmö universitet på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten och riktar sig till programansvariga samt lärare på de professionsutbildningar som omfattas av det nya examensmålet - att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kursen fokuserar på kunskap om olika perspektiv på maskulinitet i relation till makt och där frågor om diskurser, normer, föreställningar och konsekvenser diskuteras och analyseras. Centralt är olika förståelser av makt i relation till kön, specifikt maskulinitet.

Kursen är upplagd utifrån tre steg; (1) kunskap utifrån forskning kring maskulinitet och makt, (2) egnas och andras observationer (uppgift mellan träffar) i den egna arbets-/utbildningsmiljön och redovisningar samt (3) konsekvensanalys och eventuell implementeringsfas i respektive utbildning. Kursen bygger på aktivt deltagande i seminarierna, läsning av litteratur samt att genomföra egna observationer.

Kursen syftar till att öka deltagarnas förmåga att resonera och analysera kring olika uttryck för maskulinitet och makt, som våld, privilegier, tolknings- och kunskapsföreträde samt handlingsutrymme. Målet är att deltagarna ska få verktyg att utforska relationer mellan maskulinitet och makt och vilka konsekvenser dessa får i arbetsvardagen, professionsutveckling och samhället.

Kursen riktar sig till studierektorer, programansvariga och lärare vid följande professionsutbildningar; fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom, tandläkare och tandhygienist.

Lektor Jesper Fundberg är kursledare. Peter Söderström är gästföreläsare. Peter är sociolog vid Gender Equality Vision och Another Development Foundation.

Kursplan vår och höst 2021

Kursdatum och anmälan

Datum och tider hösten 2021

20 oktober kl.  09-12
28 oktober kl.  09-12
15 november kl. 09-12

Anmäl dig till kursen här

Senast uppdaterad: 4:23 - 27 apr, 2021
  • Makt och inflytande