Kurs om våld i nära relationer med fokus på särskild utsatthet, 3 hp

Jämställdhetsmyndigheten erbjuder tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke högskola två tredagarskurser om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, med fokus på särskild utsatthet. Utbildningen ger en introduktion till kunskapsområdet och en möjlighet till fördjupning på temat särskild utsatthet, samt utformning av kursplan. Höstens första kurs kommer att livestreamas på grund av covid-19.

Kurserna, som är kostnadsfria, riktar sig till studierektorer, programansvariga samt lärare vid de program där examenskraven omfattar examensmålet kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kursen examineras dels genom aktivt deltagande vid det avslutande seminariet och en hemtentamen som handlar om att utveckla en kursplan inom ramen för den högskoleutbildning kursdeltagaren är verksam lärare inom.

Kursansvarig är Veronica Ekström, fil. dr. i socialt arbete. Veronica är lektor på Ersta Sköndal Bräcke högskola där hon bland annat har utvecklat de olika moment om våld i nära relationer som ingår på högskolans socionomutbildning. Hon deltar också sedan ett par år tillbaka som föreläsare på Nationellt centrum för kvinnofrids utbildningar.

Utbildningen är en del av Jämställdhetsmyndighetens regeringsuppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor.

Kursdatum: 24-25 sept, samt 5 nov 2020
Plats: På grund av osäkerheten kring restriktioner kopplade till coronapandemin kommer denna kurs att ges digitalt.
Sista dag för anmälan: 10 september
Anmäl dig här

Kursdatum: 2-3 dec 2020, samt 21 jan 2021
Plats: Malmö
Sista dag för anmälan: 18 november
Anmäl dig här

Senast uppdaterad: 12:21 - 05 jun, 2020
  • Mäns våld mot kvinnor