Kurs om maskulinitet och makt, 3 hp

Utbildningen ges av Malmö universitet på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten och riktar sig till programansvariga samt lärare på de professionsutbildningar som omfattas av det nya examensmålet - att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kursen fokuserar på kunskap om olika perspektiv på maskulinitet i relation till makt och där frågor om diskurser, normer, föreställningar och konsekvenser diskuteras och analyseras. Centralt är olika förståelser av makt i relation till kön, specifikt maskulinitet.

Kursen är upplagd utifrån tre steg; (1) kunskap utifrån forskning kring maskulinitet och makt, (2) egnas och andras observationer (uppgift mellan träffar) i den egna arbets-/utbildningsmiljön och redovisningar samt (3) konsekvensanalys och eventuell implementeringsfas i respektive utbildning. Kursen bygger på aktivt deltagande i seminarierna, läsning av litteratur samt att genomföra egna observationer.

Kursen syftar till att öka deltagarnas förmåga att resonera och analysera kring olika uttryck för maskulinitet och makt, som våld, privilegier, tolknings- och kunskapsföreträde samt handlingsutrymme. Målet är att deltagarna ska få verktyg att utforska relationer mellan maskulinitet och makt och vilka konsekvenser dessa får i arbetsvardagen, professionsutveckling och samhället.

Kursen riktar sig till studierektorer, programansvariga och lärare vid följande professionsutbildningar; fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom, tandläkare och tandhygienist.

Lektor Jesper Fundberg är kursledare. Peter Söderström är gästföreläsare. Peter är sociolog vid Gender Equality Vision och Another Development Foundation.

Kursplan PO113U våren 2021

Datum: 20 april, 28 april och 17 maj (klockan 9-12 samtliga dagar)
Plats: Kursen kommer att livestreamas från Malmö universitet
Sista dag för anmälan: 15 april
Anmäl dig här

Senast uppdaterad: 10:12 - 12 feb, 2021
  • Makt och inflytande