Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 243 träffar.

De uppmärksammade morden på fem kvinnor har satt fokus på de stora brister som finns i systemet. Våldsutsatta kan ha kontakt med flera myndigheter samtidigt, utan att våldet upptäcks. Olika samhällsaktörers arbete med att fråga om våld är generellt eftersatt. För att våldet ska kunna förebyggas måste myndigheter bli bättre på att samverka.  

Nu har Jämställdhetsmyndigheten dragit gång ett nära samarbete med ett antal utvalda myndigheter, däribland Polismyndigheten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, för att öka kraften i jämställdhetsarbetet. Målet är att gemensamma erfarenheter och utmaningar ska underlätta för myndigheterna att nå resultat, både i den egna verksamheten och på samhällsnivå.

Inom ramen för Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att sprida kunskap om könsstympning av flickor och kvinnor anordnar myndigheten fyra dialogträffar under året. Fokus på samtliga möten är det förebyggande arbetet.

Jämställdhetsmyndighetens nya analys av hur myndigheter och andra aktörer arbetar mot mäns våld mot kvinnor visar att området är prioriterat bland jämställdhetsfrågorna.

Coronapandemin riskerar att påverka jämställdheten, bland annat genom att kvinnor och män drabbas på olika sätt när politiken behöver prioritera om. Det konstaterar Jämställdhetsmyndigheten i sin årsrapport om statens åtgärder på jämställdhetsområdet.

För att nå riksdagens mål att mäns våld mot kvinnor ska upphöra krävs insatser som förebygger. Det är en central tanke i myndigheternas arbete, där ansvaret allt mer har uppmärksammats på högsta nivå.

De som studerar till bland annat sjuksköterskor, jurister och socionomer ska sedan 2018 lära sig om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Universiteten och högskolorna har dock inte tillräcklig kunskap vad studenterna behöver kunna. Det visar Jämställdhetsmyndigheten i en rapport som nu lämnas över till regeringen.

Om de många insatser som krävs för att förebygga mäns våld mot kvinnor ska träffa rätt behövs ökad samverkan mellan myndigheter, både på nationell och regional nivå. Det slår Jämställdhetsmyndigheten fast i en ny rapport.

news

Efterfrågan på våra kurser är stor och nu kompletterar vi våra lärarledda kurser med webbutbildningar. Först ut är en kurs i jämställdhetsintegrering för anställda i offentlig sektor.

Under coronapandemin finns tydliga tecken på att barn far illa i Sverige, särskilt flickor. Anmälningarna om våldtäkter mot barn ökar, liksom orosanmälningar om barn som far illa. I Europa finns även indikationer på att sexuella övergrepp på barn ökar.

  • 15 mar, 2021
Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018