Jämställdhetsmyndighetens remissvar på DS 2021:27

Jämställdhetsmyndigheten vill understryka att den arbetsmarknadspolitiska verksamheten är av stor vikt för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen, särskilt målet om ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män, samt att Arbetsförmedlingen har en viktig uppgift att motverka den könsuppdelade arbetsmarknaden.

Jämställdhetsmyndigheten anser att promemorian har belyst den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och Arbetsförmedlingens reformering utifrån perspektivet att främja jämställdhet för män och kvinnor

Jämställdhetsmyndigheten vill också understryka att Arbetsförmedlingen även framgent kommer att vara en viktig expertmyndighet och ha en viktig uppgift i att analysera och prognosticera efterfrågan på arbetskraft, yrkes- och kompetensefterfrågan, samt tillhandahålla vägledningsmaterial byggt på arbetsmarknadsanalyser. Här vill Jämställdhetsmyndigheten trycka på vikten att belysa jämställdhetsperspektivet i arbetsmarknadsanalyserna.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2021:49

  • Mot bakgrund av att det finns en omfattande underrapportering av brott inom området mäns våld mot kvinnor ser Jämställdhetsmyndigheten ett behov av nationellt metodstöd för att ta fram lägesbilder som inkluderar våld i nära relationer, våld mot barn, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.
  • I arbetet med att utforma åtgärdsplaner bör kommunerna ges tillgång till ett tvärsektoriellt kunskapsstöd från de nationella myndigheter som ansvarar för samordning och stöd till genomförande av relevanta nationella strategier inom det preventiva området, så som den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.
  • En kartläggning av kommunernas behov av strategiskt stöd bör inkludera frågor om hur det brottsförebyggande arbetet i högre grad ska förebygga mäns våld mot kvinnor i alla dess uttryck.
  • Den myndighet som administrerar ekonomiskt stöd till brottsförebyggande åtgärder bör ges i uppdrag att informera och samråda med Jämställdhetsmyndigheten i de ansökningar som rör brottsförebyggande arbete som syftar till att förebygga mäns våld mot kvinnor.
  • Vidareutveckling av det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott bör genomföras med ett stärkt jämställdhetsperspektiv och särskild uppmärksamhet vid hur den brottsförebyggande praktiken kan bidra till arbetet med att uppnå den sjätte jämställdhetspolitiska målsättningen om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2021:56

Det finns behov av en noggrannare barnrätts- och jämställdhetsanalys som tar hänsyn till de konsekvenser förslagen kan komma att få i förhållande till motverkandet av handel med barn, andra barnrättsliga perspektiv och kvinnors reproduktiva rättigheter. Det är även svårt att se hur förslagen är förenliga med utredningens uppdrag att inte uppmuntra till, eller förenkla, användandet av surrogatarrangemang.
Jämställdhetsmyndigheten vill särskilt belysa att frågan om nya bestämmelser för föräldraskap vid surrogatarrangemang utreddes grundligt i SOU 2016:11 om olika vägar till föräldraskap. Utredningen kom då fram till att inte införa den typ av bestämmelser som föreslås i den aktuella utredningen.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2021:54

För att syftet med bestämmelserna ska uppfyllas är det dock viktigt att de undantag som föreslås inte tolkas extensivt samt att ansvarig myndighet har relevant kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck för att kunna förstå och bedöma problematiken och tillvarata de utsattas rättigheter på ett rättssäkert sätt.