Bra behöver bli bättre 2021:21

Sammanfattning

GREVIO:s 41 rekommendationer berör ett stort antal aktörer och hela kedjan i arbetet mot alla former av mäns våld mot kvinnor, från den politiska styrningen och det förebyggande arbetet, till stöd och skydd för våldsutsatta, lagföring av våldsutövare, samt att öka kunskapen inom hela området. Sverige ratificerade konventionen 2014 och den första granskningen av Sveriges arbete gjordes relativt nyligen, 2017–2018. Uppdragets kartläggning visade att konventionen inte var allmänt känd inom målgruppen, liksom att det inte var självklart att alla berörda aktörer hade tagit del av rekommendationerna.

I syfte att verka för ökad kännedom i enlighet med uppdraget har Jämställdhetsmyndigheten bland annat tagit fram och spridit:

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2021:61

Myndigheten hänvisar till tidigare lämnade synpunkter beträffande SOU 2020:57, Ett särskilt hedersbrott, och påminner om att det för en rättssäker och icke-diskriminerande tillämpning av de nya bestämmelserna behövs specifik kompetens om mäns våld mot kvinnor samt om hedersrelaterat våld och förtryck inom de rättsvårdande myndigheterna.

Att förstå våldsbegreppen – En nyckel i arbetsprocessen med det nya examensmålet (2021:22)

Examensmålet innefattar både Sveriges åtagande inom ramen för Istanbulkonventionen och den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Kunskap är avgörande för att de som utsätts för våld och de som utövar våld ska få ett adekvat bemötande och stöd för att förändra sin livssituation. Därför har regeringen beslutat att kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska vara ett examens-mål i åtta berörda högskoleutbildningar. 

Jämställdhetsmyndigheten kan konstatera att det finns ett stort behov av att lärare och personal med övergripande utbildnings-ansvar utbildar sig vidare inom ämnet. Det handlar inte minst om att förstå bredden av vad som ingår i examensmålet. 

För att tillgängliggöra resultaten från studien Lärosätenas utbildnings-behov i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer har Jämställdhetsmyndigheten tagit fram denna sammanfattning.