Remissvar över promemoria om ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång

Jämställdhetsmyndigheten anser att straffskärpningen i lagen gällande hemfridsbrott och olaga intrång kan verka brottsförebyggande i enlighet med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Jämställdhetsmyndigheten delar promemorians bedömning att ett utökat straffskydd har en betydelse för arbetet mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck eftersom det kan bidra till en ökad trygghet för utsatta.

Att förebygga könsstympning av flickor och kvinnor

De åtta civilsamhällesorganisationerna delar sina erfarenheter från arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor. Deras arbete i frågan har bland annat lett till en generell kunskapshöjning och att utsatta får tillgång till rätt stöd. Det finns dock fortsatta utmaningar med att mäta och följa upp arbetssätt och metoders effektivitet och resultat.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar SOU 2021:11

  • Jämställdhetsmyndigheten understryker vikten av att utredningar av flickors och pojkars stödbehov och efterföljande stödinsatser är fria från könsstereotypa förväntningar, eftersom intellektuella funktionsnedsättningar och stödbehov kan ta sig olika uttryck bland flickor och pojkar.
  • Jämställdhetsmyndigheten stödjer förslaget att behålla nuvarande regelverk om könsuppdelad undervisning. Hbtqi-perspektivet bör alltid beaktas vid könsuppdelning.