Stödmaterial för lärosätenas uppföljning av jämställdhetsintegrering

Materialet riktar sig framför allt till ledningsfunktioner, funktioner som arbetar med planering och uppföljning samt samordnare för jämställdhetsintegrering. Uppföljning  handlar bland annat om att ge underlag för beslut och återrapportering till riksdag och regering samt ledningar på olika nivåer på lärosätet. Internt på lärosätet är uppföljningsarbetet en del av ett kontinuerligt lärande och utveckling.

Syftet är att stödmaterialet ska hjälpa er som arbetar på landets lärosäten i att synliggöra resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering och vilka effekter på samhällsnivå som arbetet kan antas leda till på längre sikt. Det handlar om att kunna visa på vilket genomslag olika insatser, aktiviteter och åtgärder får och hur arbetet bidrar till att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Kvinnors organisering (2021:19)

Sammanfattning

Utifrån inkomna slutredovisningar framkommer att organisations- och etableringsbidraget i synnerhet använts för att bedriva organisationernas ordinarie verksamhet, finansierat opinionsbildande aktiviteter och i mån av medel verksamhet som syftat till att utveckla den egna organisationen.

Mottagarna av statsbidraget anser att bidraget i hög utsträckning är ändamålsenligt och därmed uppfyller syftet med förordningen. Antalet inkomna ansökningar om organisations- och etableringsbidrag fortsätter att öka. Den geografiska spridningen av mottagare är i stor utsträckning koncentrerad inom storstadsregionerna i landet.

För verksamhetsbidragen som slutredovisats anser en majoritet av mottagarna att uppfyllelsen av verksamhetens initiala målsättningar är hög. Därutöver menar organisationerna att verksamheten resulterat i organisatoriska förändringar som består även efter bidragsperiodens slut. Det innebär att verksamhetsbidraget, som har en utvecklande ansats, bedöms som uppfyllt av organisationerna genom bland annat förändrade arbetssätt eller metoder.

Verksamhetsbidrag som genomfördes 2020 präglades av coronapandemin och i flera fall försvårades relationsbygget till målgrupperna. För flera av organisationerna har coronapandemin inneburit en anpassning och, i synnerhet, digitalisering för genomförandet av planerade aktiviteter och verksamheter.

Jämställdhetsprojekt (2021:18)

Sammanfattning

Av de inkomna slutredovisningarna av jämställdhetsprojekt uppger en hög andel av organisationerna att de uppfyllt målsättningarna med sitt projekt. Resultatet av de genomförda projekten tycks även påverka organisationerna internt, då flera av dem uppger att deras verksamhet förändrats eller att nya målsättningar antagits till följd av det genomförda jämställdhetsprojektet.

Det sjätte delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra är fortsatt i fokus när jämställdhetsprojekten genomförs. Även organisationer som på förhand inte angav det sjätte delmålet som ett fokusområde för sin verksamhet anger i slutredovisningen att mäns våld mot kvinnor tagits upp på ett eller annat sätt under projektperioden.

Årets rapport innehåller också ett avsnitt om Coronapandemin och dess effekter för de organisationer som genomfört jämställdhetsprojekt.