Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck (2021:17)

Kartläggningen är en fortsättning på tidigare regeringsuppdrag och det internationella expertmötet om våldsförebyggande arbete med pojkar och unga män i en hederskontext som arrangerades i november 2018.

Kartläggningen och analysen i denna rapport visar på att det i Sverige pågår ett ambitiöst men samtidigt småskaligt arbete som riktar sig brett till pojkar och unga män i hederskontext för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.

Bra behöver bli bättre. Om Sverige och Istanbulkonventionen

Sveriges arbete på konventionens om­råde utgår från det sjätte jämställdhets­politiska delmålet: mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Ett centralt ramverk i arbetet är den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strat­egin, som utarbetades med Istanbul­konventionen som central referenspunkt började gälla 2017 och har fyra målsätt­ningar:

• Ett utökat och verkningsfullt förebyg­gande arbete mot våld.
• Förbättrad upptäckt av våld och starka­re stöd och skydd för våldsutsatta kvin­nor och barn.
• Effektivare brottsbekämpning.
• Förbättrad kunskap och metodutveckling.