Fortsatt integrering av jämställdhet i akademin (2021:16)

Syftet med denna delredovisning är att redogöra för lärosätenas arbete med jämställdhetsintegrering 2020, beskriva Jämställdhetsmyndighetens stödinsatser 2020 samt planerade insatser och utvecklingsområden 2021 och framåt utifrån lärosätenas behov. Delredovisningen baseras på en enkät som samtliga lärosäten besvarat, intervjuer med samordnarfunktioner och dokumentation av stödinsatser.

Spridning av Pekingplattformens syfte och sakområden (2021:15)

Den här rapporten beskriver genomförda aktiviteter inom ramen för uppdraget att sprida kunskap om Pekingplattformen. Mot bakgrund av att det 2020 var 25 år sedan the Beijing Declaration and Platform for Action (Pekingplattformen), den globala handlingsplanen för jämställdhet, antogs fick myndigheten i regleringsbrevet för 2019 i uppdrag att planera och genomföra nationella aktiviteter för att belysa och sprida kunskap om plattformens syfte samt dess tolv sakområden.

Bilaga 1 – Frågeformulär

Bilaga 2 – Why Comprehensive Sexuality Education Matters

Bilaga 3 – Snapshot Pekingplattformen

Håll i, håll ut och växla upp (2021:14)

Sammanfattning

Redovisningen utgör en del av myndighetens system för analys och uppföljning. Årets rapport bygger på analys i tre steg, där syftet är att synliggöra åtgärder och resultat i den jämställdhetspolitiska styrkedjan:

 • Analys av jämställdhetspolitiska ambitioner i 2020 års budgetprocess och statliga myndigheters regleringsbrev.
 • Analys av anslagen för jämställdhet med fokus på Särskilda jämställdhetsåtgärder och Bidrag för kvinnors organisering.
 • Analys av implementering av jämställdhetspolitiska ambitioner genom
  • årsredovisningar från myndigheter vid fyra departement: Infrastrukturdepartementet, Justitiedepartementet, Kulturdepartementet samt Miljödepartementet
  • fallstudier av: Bidrag för kvinnors organisering; Omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning samt Prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Rapporten visar sammantaget betydelsen av att hålla i och hålla ut avseende de jämställdhetspolitiska ambitionerna även i tider av kris och när andra frågor kräver resurser och uppmärksamhet. Därtill krävs att aktiviteten växlas upp i relation till eftersatta delmål för ett starkare genomslag för jämställdhetspolitiken som helhet.

Bilagor

JiM 2021 (2021:11)

Sammanfattning

Syftet med delredovisningen är att beskriva myndighetens stöduppdrag och hur myndigheten avser att löpande utvärdera JiM-programmet samt att följa och analysera myndigheternas resultat under programperioden 2021–2025. Jämställdhetsmyndigheten har detta första år valt att avgränsa delredovisningen till att beskriva stöduppdraget 2021 samt att beskriva hur myndigheten avser att följa resultaten av JiM-programmet under programperioden.

De planerade och huvudsakliga stödinsatserna 2021 är:

 • kontaktperson till varje JiM-myndighet
 • strukturerat erfarenhetsutbyte kring jämställdhetsintegrering – JiM+
 • främja samverkan mellan myndigheter för att bidra till att lösa jämställdhetsproblem i samhället
 • uppstartsstöd till nytillkomna JiM-myndigheter
 • nätverksträffar för JiM-samordnare
 • utbildningsverksamhet och stödmaterial.

Tidigare utvärderingar och lärdomar av JiM visar att myndigheternas arbete behöver ha tydligare koppling till faktiska ojämställdhetsproblem för att nå mer långtgående resultat och att myndigheternas uppföljning av jämställdhetsarbetet behöver stärkas, inte minst i myndigheternas årsredovisningar.

Utbildning för ökad kunskap: Slutredovisning (2021:13)

Sammanfattning

Jämställdhetsmyndigheten har sedan 1 mars 2018 haft i uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd i frågor som rör mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck till universitet och högskolor. Mer specifikt till lärosäten med utbildningar som har ”att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer” som ett examensmål.

En majoritet av lärosätena har infört examensmålet i utbildningsplaner, lärandemål, undervisning och examination. Trots det bedömer Jämställdhetsmyndigheten att det behövs ett fortsatt kunskapsstöd riktat till universitet och högskolor och att flera delar behöver utvecklas inom detta.

Stärkt jämställdhet genom JiM+ (2021:12)

Rapporten är en delredovisning av uppdraget (A2020/00442/JÄM) att ta fram och tillämpa en modell för erfarenhetsutbyte kring jämställdhets­integrering och jämställdhetsbudgetering. Delredovisningen innehåller, i enlighet med uppdraget, en beskrivning av modellen för systematiskt erfarenhetsutbyte i staten samt en plan för hur modellen ska tillämpas under 2021.

Rapportens första del beskriver uppdraget och hur uppdraget genomförts i samverkan med andra aktörer. Den andra delen beskriver JiM+, modellen för strukturerat erfarenhetsutbyte. Den tredje delen beskriver hur modellen kommer att tillämpas under 2021 och 2022.

Samordning av våldsförebyggande insatser (2021:10)

Den här rapporten redovisar Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att utveckla arbetet med våldsförebyggande insatser med fokus på pojkar och unga män. Uppdraget omfattar att lämna förslag på hur samordningen mellan olika berörda myndigheter kan stärkas när det gäller primärpreventiva våldsförebyggande insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i ungas partnerrelationer. Uppdraget omfattar också att lämna förslag om hur det våldsförebyggande arbetet kan följas upp på kort och lång sikt.