Utforma myndighetens inriktning för jämställdhetsarbetet

Syftet med att ta fram en inriktning för arbetet med jämställdhetsintegrering är att tydliggöra vilka ojämställdhetsproblem som er myndighet ska bidra till att lösa. I inriktningen definieras övergripande mål och prioriteringar, vilka ni sedan omsätter i konkreta mål, delmål och aktiviteter verksamhetsplaneringen. En tydlig inriktning för arbetet är en förutsättning för att kunna nå resultat och effekter i jämställdhetsarbetet.

Slutredovisning HBTQ-strategisk myndighet (2021:9)

Jämställdhetsmyndigheten fick i juni 2018 i uppdrag att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. Det innebär att myndigheten tillsammans med nio andra hbtq-strategiska myndigheter har i uppdrag att i sin verksamhet främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. I uppdraget ingår att identifiera och redovisa de utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten avser att vidta 2018–2020.

Kvinnor och män i lokal demokrati (2021:3)

Sammanfattning

Med anledning av jubileumsåret 2021 med 100 år av demokrati och allmänna val för kvinnor och män, kraftsamlar regeringen för att främja och stärka en levande demokrati. Jämställdhetsmyndigheten har på regeringens uppdrag genomfört en förstudie om förutsättningar och möjligheter för kvinnor och män i områden med socioekonomiska utmaningar att vara delaktiga och deltaga i den lokala demokratins och lokalsamhällets formella och informella sammanhang.

Myndighetens uppdrag redovisas i denna rapport som redogör för forskning och utredningar, en pilotkartläggning som genomförts i tre bostadsområden samt resultat från ett kunskapswebbinarium med företrädare för Regeringskansliet, berörda myndigheter, Sveriges kommuner och regioner (SKR), kommuner och lokala föreningar som sammantaget bidrar till slutsatser i rapporten.

Rapporten visar att det finns betydligt mer kunskap om deltagande i den representativa demokratin och om väljare, än om vad aktivt medborgarskap i lokal demokrati innebär för kvinnor och män idag. Mot bakgrund av de senaste 20 årens framväxande inslag av medborgardialog, rådslag, medborgarbudget, medborgarpaneler och andra former för lokalt inflytande i kommuner och regioner, så råder bristfälliga systematiska kunskaper om i vilken grad och på vilka sätt kvinnor respektive män är delaktiga och deltar såväl i områden med socioekonomiska utmaningar som i områden med andra egenskaper.

Rapporten synliggör genom pilotkartläggningen nya perspektiv på kvinnors och mäns lokala behov, vilja till engagemang samt hinder att delta i den lokala demokratins formella och informella sammanhang.

Covid-19 och våldsutsatthet (2021:8)

Sammanfattning

Jämställdhetsmyndigheten har bland annat genomfört en inventering av kommunernas pågående arbete mot våldsutsatthet och behov samt granskat kommuners webbplatser för att få en bild av en av kommunens kommunikationsvägar. Myndigheten har spridit goda exempel på arbetssätt och informationssatsningar som myndigheten har bedömt som viktiga.  All information har tillgängliggjorts på myndighetens webbplats och genom utskick via SKR och länsstyrelserna. Jämställdhetsmyndigheten har även presenterat information på webbplatsen om hur covid-19 påverkat jämställdheten inom olika områden.

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram informationsmaterial som stöd för kommunernas arbete, samt genomfört flera riktade satsningar till kommuner bland annat med fokus på våld mot barn, hedersrelaterat våld och förtryck, våld mot personer med funktionsnedsättning och våld mot äldre. Informationen har även spridits via bland annat länsstyrelserna och SKR. Myndigheten har vidare genomfört tre webbinarier för att sprida kunskap om arbetssätt och information till kommuner från olika samhällsaktörer.