Vägledning – stöd för att planera, organisera och följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering

Vägledningen är ett stöd för dig som ansvarar för jämställdhetsarbete inom din verksamhet, det vill säga du som är chef på statliga myndigheter inklusive länsstyrelser och lärosäten. Den vänder sig också till dig som arbetar med att planera och organisera arbete med jämställdhetsintegrering eller ansvarar för planering och uppföljning. Vägledningen tar sin utgångspunkt i erfarenhet och kunskap om vad som krävs för ett framgångsrikt arbete med jämställdhetsintegrering.

För en myndighet eller lärosäte som är i färd med att starta upp ett arbete kan vägledningen vara ett stöd i att skapa en struktur för arbetet. En myndighet eller lärosäte som kommit längre i arbetet kan ta stöd i vägledningen i att utveckla arbetet och att integrera jämställdhet i ordinarie planering och i uppföljning.

I vägledningens första del ges en introduktion till jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Den andra delen beskriver de förutsättningar som behöver finnas för att arbetet ska ge resultat och effekter. Den tredje delen handlar om jämställdhetsintegrering i ordinarie planerings- och uppföljningsprocess. Till varje rubrik finns länkar till fördjupande material, lärande exempel och eller reflektionsfrågor som kan vara ett stöd i arbetet. Sist i dokumentet finns en självskattning, vars frågor bygger på reflektionsfrågorna men är formulerade för att möjliggöra värdering.