Långsiktigt arbete för kunskap och samverkan (2020:9)

Jämställdhetsmyndigheten ska vara ett stöd i genomförandet av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor genom att göra strategin känd, stödja samordningen av andra aktörers arbete samt följa upp genomförandet av strategin.

I Jämställdhetsmyndighetens regleringsbrev för 2019 fick myndigheten i uppdrag att förstärka sina insatser inom ramen för den nationella strategin. Insatserna har haft ett fokus på hedersrelaterat våld och förtryck, barns situation, kunskap och utbildning. De har syftat till att främja en samverkansstruktur för det våldsförebyggande arbetet på nationell nivå.

Denna slutredovisning beskriver myndighetens genomförande av uppdrag om förstärkta insatser utifrån den nationella strategin, hur arbetet med uppdraget har utgått från strategins utgångspunkter och bidragit till uppfyllelse av målsättningarna i strategin samt hur uppdraget skapat förutsättningar för Jämställdhetsmyndighetens långsiktiga och sammanhållna arbetssätt att ge stöd till genomförandet av den nationella strategin.

Förebyggande arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor (2020:10)

Jämställdhetsmyndigheten ska enligt sin instruktion främja utvecklingen av förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor, där ingår arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Sedan 2018 finns en nationell handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor.

Jämställdhetsmyndigheten har haft i uppdrag att inventera effektiva arbetssätt för attitydförändring och beteendeförändring gällande könsstympning av flickor och kvinnor och sprida dessa till relevanta aktörer (Regeringsbeslut S2018/03926/JÄM). Fokus har varit på aktörer som möter flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning, eller lever med risk för att bli utsatta, samt på fritids- och ungdomsverksamhet och andra mötesplatser.