Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2019:56

Sammanfattning

  • Betänkandet saknar en jämställdhetskonsekvensanalys vilket efterfrågas i den fortsatta beredningen av ärendet. Därtill bör förslaget närmare utreda möjligheten att alltid beakta ett jämställdhetsperspektiv i utformandet av de föreslagna partnerskapen.
  • Myndigheten välkomnar utredningens förslag som medför att kommunernas socialnämnder kan ingå avtal utan att en offentlig upphandling måste ske enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU. Förslaget medför bättre möjligheter att tillvarata den kunskap och kompetens som organisationer som arbetar inom området besitter, som inte hade kunnat konkurrera med privata aktörer i ett upphandlingsförfarande.
  • Vid ett ingående av ett idéburet offentligt partnerskap mellan socialnämnd och kvinnojourer behöver de utsatta kvinnorna och barnens situation särskilt beaktas. Eftersom det är en majoritet av kvinnorna som uppsöker kvinnojourer som också har sina barn med sig, torde dessa frågor ges större utrymme i utredningen då det snarare är att se som en huvudregel än ett undantag. Därtill är det av yttersta vikt att partnerskapen i dessa fall utformas så att socialtjänstens ansvar kan tillförsäkras i enlighet med lag och föreskrifter.

Kvinnors organisering (2020:8)

Jämställdhetsmyndighetens rapport bygger på förordningen (2005:1089) om kvinnors organisering och dess krav att varje år inkomma med en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till.

Syftet med förordningen är att stödja kvinnors organisering i egna sammanslutningar. Bidraget ska främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget ska även möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

Den här rapporten utgår från myndighetens fördelning av organisationsbidrag, etableringsbidrag och verksamhetsbidrag och de slutredovisningar som inkommit innan 15 april 2020.

Jämställdhetsprojekt (2020:7)

Jämställdhetsmyndigheten har sedan 1 januari 2018 uppdraget att fördela statsbidrag till jämställdhetsprojekt. Jämställdhetsmyndigheten ska årligen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen använts till.

Statsbidragets syfte är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Projekt som är nyskapande och som kan ge kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet, samt projekt som inte kan finansieras med andra medel, prioriteras särskilt.

Denna rapport avser jämställdhetsprojekt som fick stöd vid Jämställdhetsmyndighetens första utlysning 2018 och som omfattade 15 miljoner kronor.