Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2019:23

Sammanfattning

  • Jämställdhetsmyndighetens bedömning är att betänkandet inte i tillräckligt stor utsträckning speglar den uttryckliga jämställdhetsambitionen i det nationella målet för funktionshinderpolitiken.
  • Betänkandet präglas av ett bristande jämställdhetsperspektiv när det kommer till
    • förslagen om de prioriterade samhällsområdena samt de samordnande myndigheternas ansvar, vilka inte analyseras i relation till jämställdhetspolitiken. Denna brist blir särskilt tydlig när det exempelvis kommer till frågor om ekonomisk jämställdhet.
    • förslaget om uppföljning och analys av funktionshinderpolitiken då en redogörelse saknas för hur funktionshinderpolitikens bidrag till ökad jämställdhet ska följas upp.
  • Jämställdhetsmyndigheten välkomnar statistikutveckling på funktionshinderområdet.

Samlad kunskap mot sexuella trakasserier (2019:12)

Sammanfattning

Sexuella trakasserier är ett stort samhällsproblem som för de som drabbas innebär att deras möjligheter att ta del av arbetsliv och att vistas i det offentliga rummet begränsas. Alla, oavsett kön, kan bli utsatta för sexuella trakasserier och sexuellt våld, men flickor och kvinnor utsätts oproportionerligt mycket. En majoritet av de som trakasserar är pojkar och män. Sexuella trakasserier påverkar människors villkor inom flera av jämställdhetspolitikens områden men särskilt tydligt blir det inom arbetsliv och utbildning. Ytterst är sexuella trakasserier en del av mäns våld mot kvinnor och berövar alla utsatta sin rätt till kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten fick i sitt regleringsbrev för 2018 i uppdrag att inom ramen för arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier. Barns och ungas situation skulle särskilt belysas. Uppdraget slutredovisas den 22 november 2019.

Under uppdragstiden har Jämställdhetsmyndigheten på ett strukturerat sätt kartlagt myndigheters och organisationers arbete mot sexuella trakasserier. Ett flertal myndigheter och andra aktörer som arbetar med att motverka sexuella trakasserier och mäns våld mot kvinnor har ingått i arbetet med kartläggningen. Kartläggningen visar att det finns ett behov av lättillgänglig information om vad sexuella trakasserier är och vilken lagstiftning som gäller, samt vad olika aktörer gör inom området.

Jämställdhetsintegrering i utveckling (2019:10)

Sammanfattning

I denna rapport redovisas regeringens uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att utreda förutsättningarna för en benchmarkingmodell, ”Modellmyndigheter”, för erfarenhetsutbyte mellan myndigheter.

Erfarenhetsutbytet rör bland annat jämställdhetsintegrerade styrprocesser eller jämställd resursfördelning. Uppdraget ska även ringa in centrala samhällsområden där relevanta myndigheter och andra aktörer genom erfarenhetsutbyte och samverkan ges bättre förutsättningar att uppnå resultat och samhällseffekt i relation till de jämställdhetspolitiska målen.