Jämställdhetsmyndighetens remissvar på Ds 2019:7

Sammanfattning

  • Jämställdhetsmyndigheten ställer sig positiv till utredningens förslag om en ny förordning för statsbidrag till organisationer som bedriver verksamhet med huvudsakligt syfte att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.
  • Jämställdhetsmyndigheten välkomnar utredningens klargörande i fråga om kommuners ansvar och skyldighet när kvinnor och barn utsätts för mäns våld, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.
  • Jämställdhetsmyndigheten stödjer förslaget att Socialstyrelsen ska pröva statsbidraget utifrån den föreslagna förordningen.
  • Jämställdhetsmyndigheten välkomnar förslaget om att statsbidrag ska kunna ges för två år i taget men menar, mot bakgrund av behov av stabilitet för organisationerna, att frågan om statsbidrag för längre tid blir föremål för ytterligare utredning.

Kvinnor har det tuffare än män inom politiken (2019:2)

Sammanfattning

Jämställdhetsmyndigheten ska löpande följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen. Som en del i detta arbete presenterar myndigheten analyser i korthet. Detta är en rapportserie som presenterar analyser i ett kortare format. I slutet av rapporterna finns länkar och källor för den som vill läsa mer.

I analysen Kvinnor har det tuffare än män i politiken framgår att politiken är en av de mest jämställda sektorerna i Sverige, att den sett till andelen kvinnor och män i stort kan räknas som formellt jämställd, men att det inte råder reell jämställdhet i politiskt arbete. Kvinnor möter bland annat högre krav, utsätts för sexualiserade kommentarer, trakasserier, hot och våld och hoppar av sina politiska uppdrag i större utsträckning än män.

Analysen har tagits fram som underlag för Jämställdhetsmyndighetens seminarium ”100 år av demokrati” som hålls i Almedalen i juli 2019 för att uppmärksamma kvinnors villkor i politiken ett sekel efter att kvinnors rösträtt och valbarhet beslutades i riksdagen.

Kvinnor med funktionsnedsättning missgynnas ekonomiskt (2019:1)

Sammanfattning

Jämställdhetsmyndigheten ska löpande följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen. Som en del i detta arbete presenterar myndigheten analyser i korthet. Detta är en rapportserie som presenterar analyser i ett kortare format. I slutet av rapporterna finns länkar och källor för den som vill läsa mer.

I den första analysen i rapportserien, Kvinnor med funktionsnedsättning missgynnas ekonomiskt, framgår bland annat att var femte kvinna med funktionsnedsättning har så låga inkomster att de riskerar fattigdom. Gruppens sämre förutsättningar vad gäller både delaktighet på arbetsmarknaden och villkoren i arbetslivet innebär lägre inkomster och sämre möjligheter till ekonomisk självständighet.

Analysen i korthet bygger på rapporten Ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning – kartläggning av utmaningar för att nå det andra jämställdhetspolitiska delmålet, som Jämställdhetsmyndigheten tidigare i år tog fram i samverkan med Myndigheten för delaktighet.