Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2018:69

Sammanfattning

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar i allt väsentligt utredningens förslag. Vad avser utformningen av nya särskilda straffskärpningsgrunden anser Jämställdhetsmyndigheten att utredningens alternativa förslag är mest ändamålsenligt. Vidare tillstyrker Jämställdhetsmyndigheten förslaget om barnäktenskapsbrott men saknar ett utförligt resonemang och en analys om vilket ansvar den person har som förrättar vigseln eller den äktenskapsliknande förbindelsen.

Jämställdhetsmyndigheten vill särskilt påpeka att även om kriminalisering och införande av en straffskärpningsgrund i linje med lagstiftarens intention antas få effekt, behöver vid sidan om lagstiftningen involverade myndigheter få ökad kunskap om hur hedersrelaterat våld och förtyck motverkas. Det är därför positivt att utredningen belyst och analyserat andra perspektiv och verktyg såsom ökad kunskap och ökad samverkan mellan myndigheter.

Samtal pågår: Om hedersrelaterat våld och förtryck

Sammanfattning:

Jämställdhetsmyndigheten har ett regeringsuppdrag att sammanställa, sprida och utveckla effektiva metoder och arbetssätt för våldsförebyggande arbete med pojkar och unga män i en hederskontext. Som ett led i detta metodutvecklingsarbete arrangerade myndigheten ett internationellt expertmöte i november 2018. Syftet med mötet var att samla nationella och internationella erfarenheter av våldsförebyggande arbete med målgruppen.

”Samtal pågår: Om hedersrelaterat våld och förtryck” är Jämställdhetsmyndighetens dokumentation från mötet, och syftar till att inspirera och stimulera till vidare arbete inom det våldspreventiva arbetet. Magasinet vänder sig till yrkesverksamma som möter målgruppen och till aktörer som engagerar sig i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2018:89

Sammanfattning

Jämställdhetsmyndigheten ställer sig positiv till utredningens ambitioner att genom sina förslag åstadkomma en mer jämlik läkemedelstillgång i hela landet. Samtidigt finner Jämställdhetsmyndigheten det anmärkningsvärt att konsekvenser av utredningens förslag inte analyseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Remissvaret är skrivet med utgångspunkt i Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att bidra till att de jämställdhetspolitiska målen uppnås. Jämställdhetsmyndigheten har inga synpunkter på förslagens lagtekniska utformning.