Delredovisning hbtq-strategisk myndighet

Sammanfattning:

Regeringen beslutade den 28 juni 2018 att Jämställdhetsmyndigheten ska vara en av flera strategiska myndigheter med uppdrag att i sin verksamhet främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter (Ku2018/01458/DISK). Myndigheten ska redovisa planerade insatser och resultatet av vidtagna insatser inom ramen för detta uppdrag samt lämna en ekonomisk redovisning av använda medel till Kulturdepartementet (med kopia till Socialdepartementet) senast den 22 februari 2020. Delredovisningen utgörs av följande rapport.