Våldsförebyggande arbete

Jämställdhetsmyndigheten har ett uppdrag att sammanställa, sprida och utveckla metoder i universellt våldsförebyggande arbete med barn och unga. I uppdraget läggs särskilt fokus på metoder för att förebygga våld i ungas partnerrelationer, och med pojkar och unga män i en hederskontext. Myndigheten har som ett led i detta arbete skickat ut en enkät till ett 70-tal aktörer med frågor om vilket våldspreventivt arbete med unga i målgruppen 13–25 år de bedriver.

Resultat från enkäten

  • Generellt sett är det statliga myndigheter som har en stödjande funktion med syfte att ge kompetenshöjande insatser och metoder till yrkesverksamma. Medan det är det civila samhället och de kommunala verksamheter som i mycket hög utsträckning möter målgruppen unga.
  • Myndigheter som arbetar med våldsprevention har som exempel på insatser lyft kunskapshöjande insatser med fokus på maktperspektiv och maskulinitetsnormer. Ett antal aktörer lyfter också att föräldraskapsstödjandeinsatser är våldspreventiva.
  • Aktörer som möter målgruppen, nämner bland annat arbetssätt som består av kontinuerliga gruppsamtal och utbildning för att i dialog uppnå attitydpåverkande processer.
  • Det har inkommit ett 30-tal tips på metoder och material, gällande universellt våldsförebyggande.
  • När det gäller material riktat till målgruppen unga män och pojkar, har det inkommit sju tips om material.

Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel – Stödprocess vid misstänkt människohandel

Personer som är utsatta för människohandel i Sverige har rätt till stöd och hjälp. Det följer av Europarådskonventionen (art.12) såväl som av socialtjänstlagens regler kring stöd till brottsutsatta.

Jämställdhetsmyndigheten ansvarar för nationell samordning mot människohandel och för en formaliserad stödprocess till utsatta personer. I denna stödprocess är regionkoordinatorerna ett viktigt led. Enligt regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel fungerar regionkoordinatorerna som stöd till Jämställdhetsmyndighetens nationella uppdrag.

Regionkoordinatorerna ska bistå myndigheter med stöd vid människohandelsärenden och fungera som en regional aktör med spetskompetens gällande människohandel.

Om du misstänker att en person har blivit utsatt för människohandel kan du kontakta den nationella stödtelefonen 020-39 00 00 eller vända dig direkt till regionkoordinatorerna för råd och hjälp.

Jämställdhetsprojekt (2018:4)

Sammanfattning

Jämställdhetsmyndigheten tog den 1 januari 2018 över uppdraget att fördela statsbidrag i enlighet med förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt, som tidigare fördelats av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF).

Det övergripande uppdraget är att Jämställdhetsmyndigheten ska fördela bidrag till jämställdhetsprojekt som ligger inom ramen för regeringens mål för jämställdhetspolitiken. Jämställdhetsmyndigheten ska inom ramen för detta uppdrag årligen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till och, om möjligt, en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidraget.

Syftet med denna rapport är att redovisa och dra slutsatser av beviljade bidrag utifrån förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt som tidigare fördelats av och slutredovisats till MUCF under år 2017. Denna rapport är avgränsad till att enbart behandla bidragsmottagarnas egna slutrapporteringar till MUCF.

Denna rapport visar att projektens resultat i sin helhet ligger i linje med bidragets syfte- att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Särskilt lyfts förutsättningarna för enskilda projekt att växla upp arbetet inom jämställdhet som ett direkt resultat av statsbidraget samt att samtliga projekt gjort många olika insatser med stöd av bidraget som kan förväntas bidra till utvecklingen av jämställdhet. Särskilt framhävs det att projektet gjort det möjligt att arbeta med komplexa frågor på ett greppbart sätt.

Statsbidraget kan betraktas vara en möjliggörande faktor för det civila samhället att bedriva jämställdhetsarbete inom ramen för regeringens mål för jämställdhetspolitiken.

Jämställdhetsmyndigheten ser ett behov av stärkt samverkan med andra statliga myndigheter och civilsamhällets aktörer i det fortsatta arbetet med bidragsgivningen.

Kvinnors organisering (2018:3)

Sammanfattning

Jämställdhetsmyndigheten har sedan 1 januari 2018 uppdraget att fördela statsbidrag i enlighet med förordningen (2005:1089) om statsbidrag till kvinnors organisering som tidigare fördelades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF). Jämställdhetsmyndigheten ska inom ramen för detta uppdrag årligen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till och, om möjligt, en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftena med bidragen. Det följer av 23 § i nämnd förordning.

Syftet med denna rapport är att redovisa och dra slutsatser av beviljade bidrag utifrån förordningen (2005:1089) om statsbidrag till kvinnors organisering som tidigare fördelats av och slutredovisats till MUCF under år 2017. Rapporten är avgränsad till att enbart behandla bidragsmottagarnas egna slutrapporteringar till MUCF.

Denna rapport visar att organisationernas resultat i sin helhet ligger i linje med bidragets syfte. Resultatet visar att det finns en stor variation i de aktiviteter som genomförts med stöd av bidraget. Bland de som fått organisationsbidrag står aktiviteter som kunskapshöjande insatser, opinionsbildning och olika medlemsaktiviteter i fokus. Organisationer som beviljats verksamhetsbidrag fokuserar på aktiviteter som seminarier, workshops, föreläsningar, konferenser eller mässor samt nätverksbyggande. Statsbidraget beskrivs som en viktig komponent för organisationernas möjlighet till självorganisering, och skapar en trygghet för organisationerna att kunna planera sin verksamhet på längre sikt. Verksamhetsbidraget gör det samtidigt möjligt att genomföra mer avgränsade aktiviteter inom särskilda sakområden.

Organisationsbidraget är en viktig möjliggörare för egen organisering. Verksamhetsbidraget förklaras vara en viktig beståndsdel för att växla upp arbetet genom att satsa på tillfälliga aktiviteter.

Projekt som bedrivits med stöd av statsbidraget har bidragit till statsbidragets syften, genom att främja kvinnors deltagande i demokratiska processer och möjligheter att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

Jämställdhetsmyndigheten ser ett behov av stärkt samverkan med andra statliga myndigheter och civilsamhällets aktörer i det fortsatta arbetet med bidragsgivningen.